Čerpání dovolené – převádění dovolené podle zákoníku práce

12. 12. 2012

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací doporučuje problematiku případného převodu nevyčerpané části dovolené do následujícího kalendářního roku řešit buď formou kolektivní smlouvy, vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo individuální smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Pomocí těchto nástrojů je možno specifikovat širou škálu překážek na straně zaměstnance, případně naléhavé provozní důvody.
V tomto směru je možno se ztotožnit s názorem mluvčí MPSV z 27. 10. 2012, podle kterého převádět dovolenou do dalšího roku může zaměstnavatel ve vnitřním předpisu.
Převod dovolené podle vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy však musí respektovat princi zákoníku práce, že jak vnitřní předpis, tak kolektivní smlouva může upravovat pouze práva, nikoliv povinnosti zaměstnanců vyplývajících z pracovněprávních vztahů (s výjimkou Pracovního řádu). Využití možnosti převodu zbývající části dovolené do následujícího kalendářního roku musí být zásadně ponechána na zvážení zaměstnance.

Návrh nové verze zákona o úřednících

9. 11. 2012

 

Nová verze zákona o úřednících veřejné správy, osobních asistentech ve veřejné správě a o vzdělávání ve veřejné správě

V září letošního roku byl předán do připomínkového řízení návrh zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících – společný zákon). OS zpracoval zásadní připomínky k tomuto návrhu, který považuje za naprosto koncepčně neujasněný, jak z hlediska jeho věcného obsahu, tak i k nejednotné terminologii a neprovázanosti jednotlivých částí. Připomínky našeho OS byly v plném rozsahu převzaty do stanoviska ČMKOS. Obě stanoviska jsou k nahlédnutí na web stránce OS. Z tohoto místa bychom chtěli vyjádřit poděkování sekcím OS, které velmi aktivně přistoupily ke zpracování dílčích připomínek, z nichž řada byla zahrnuta do společného stanoviska.
Jak jste již byli informováni, připomínkové řízení proběhlo ve dvou částech. Prvního vypořádání, dne 22.10.2012, se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy (ministerstva), druhé části vypořádání připomínek, dne 24.10.2012, se zúčastnili zástupci krajů a odbory. První část vypořádání připomínek nebyla uzavřena, protože přítomní zástupci ve větší části nesouhlasili s principem společného zákona a požadovali oddělení právní úpravy, a to samostatně pro orgány státní správy a samostatně pro územně samosprávní celky. Na základě této skutečnosti byl požádán ministr vnitra (garant navrhované právní úpravy) o podání ústní informace na zasedání vlády dne 24.10.2012 s tím, že písemná zpráva bude podána po ukončení druhé části připomínkového řízení na zasedání vlády dne 31.10.2012. Současně bude ministr vnitra žádat vládu o prodloužení termínu vypořádání připomínek do 30.11.2012.
Druhá část vypořádání připomínek se nesla v obdobném duchu jako první, tzn. převažuje názor na oddělenou úpravu. Dále byl nejčastěji připomínkován termín „vrchnostenská správa“, který nemá oporu v naší legislativě, dále nedostatečná kompenzace skupiny zaměstnanců zařazených do kategorie „úředník“, nejasný pojem „poslední zaměstnavatel“ pro přiznání odstupného apod. Náš OS a ČMKOS trvaly na svých zásadních připomínkách, které uplatnily ve svém společném stanovisku ze dne 20.9.2012.
Písemná zpráva ministra vnitra nakonec nebyla vládě podána a místo toho dne 5.11.2012 rozeslalo ministerstvo vnitra novou verzi zákona o úřednících s tím, že lhůta pro podání připomínek byla stanovena do 9.11.2012. Vypořádání připomínek bude již 13.11.2012 a vládě má být tato nová verze zákona o úřednících předložena do konce listopadu 2012.

Návrh nové verze zákona o úřednících veřejné správy, osobních asistentech ve veřejné správě a o vzdělávání ve veřejné správě naleznete ZDE.

Společné stanovisko ČMKOS a OS SOO k tomuto návrhu naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu Transparency International vydanou v této věci naleznete ZDE.

Otevřený dopis ČMKOS, vládě ČR a ministru zdravotnictví

6. 11. 2012

 

Otevřený dopis ČMKOS, vládě ČR a ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi

Českomoravská konfederace odborových svazů svým otevřeným dopisem vyslovuje zásadní nesouhlas s dalším pokračováním devastace zdravotnictví a s nově připravovanými reformami, které způsobí další poškozování práv pacientů v ČR. Po chaotickém a nezdůvodněném rušení lůžek a nemocnic bez analýz a specifikace dopadů na pacienty, připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR další likvidační útok na pacienty. Ministr Leoš Heger předložil minulý týden pro jednání vlády materiál, který je bezprecedentním útokem na práva pacientů. Vybírání zdravotního pojistného, které by mělo být tzv. dvousložkové, české pacienty rozdělí na vyvolené a pacienty II. kategorie. Nový systém platby pojistného, jehož druhou část si bude stanovovat pojišťovna doslova podle toho, jak bude potřebovat, je podle ČMKOS a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče protiústavní a v rozporu s programovým prohlášením vlády. Pokud vláda na tento hazard se zdravím lidí kývne, tak s jejím souhlasem špatné hospodaření pojišťoven budou dotovat pacienti.

Celý text otevřeného dopisu naleznete ZDE.

Demonstrace 17. listopad 2012

29. 10. 2012

 
Demonstrace listopad 2012

17. listopad 2012, 13 hodin, Praha, Václavské náměstí – DEMONSTRACE „Demokracie vypadá jinak – fungující stát, vzdělaná a prosperující společnost, sociální jistoty“.

Platforma Stop vládě, včetně ČMKOS a Odborového svazu státních orgánů a organizací, zvou všechny, kteří nejsou spokojeni se současným stavem společnosti. Nejste spokojeni? Tak PŘIJĎTE TAKÉ!

STOP VLÁDĚ – www.stopvlade.cz

Brífink platformy STOP VLÁDĚ z 30. října 2012 naleznete ZDE.

Plakáty ke stažení:

 • Plakát Demonstrace 17. 11. 2012 - bílý A4
 • Plakát Demonstrace 17. 11. 2012 - šedý A4
 • Plakát Demonstrace 17. 11. 2012 - bílý A3
 • Plakát Demonstrace 17. 11. 2012 - šedý A3
 • Návrh vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  29. 10. 2012

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  Českomoravská konfederace odborových svazů považuje za nezbytné, aby v nejbližším období byly valorizovány všechny stupnice platových tarifů v rozsahu, který by kompenzoval pokles reálných platů zaměstnanců této sféry v letech 2011-2013. V tomto směru se jedná o opakovaně prosazovaný požadavek odborů.

  ČMKOS důrazně připomíná skutečnost, že pokud má být naplněn cíl navrhované právní úpravy, který spočívá v posílení významu platového tarifu jako nepodkročitelné nárokové složky platu, je nezbytně nutné upravit znění § 6 předmětného nařízení vlády. Požaduje proto, aby okruh zaměstnanců, kterým lze určit platový tarif v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy, byl v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., vymezen v rozsahu platném do 31.12.2010.

  Podpora petice – Občané, braňte svoje nemocnice!

  25. 10. 2012

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací plně podporuje petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR pod názvem „Občané, braňte svoje nemocnice!“, kdy jedním z podávajících je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.
  Předsednictvo OS SOO na svém zasedání dne 25. října 2012 nejenom podpořilo tuto petici, ale vyzvalo prostřednictvím základních a místních odborových organizací všechny členy, aby se k této petici připojili.
  V Praze dne 25.10.2012.

  ČMKOS očekává v roce 2013 inflaci

  18. 10. 2012

   
  Inflace 2013

  ČMKOS očekává v roce 2013 inflaci mezi 2,0 až 2,5 procenty


  Odborům důvěřuje každý druhý občan

  12. 10. 2012

   

  Tisková informace z výzkumu STEM, Trendy 09/2012

  Společnost STEM dlouhodobě sleduje, jak česká populace důvěřuje různým institucím, mezi nimi i odborům. Nejčerstvější výsledky ukazují, že důvěru v současné odbory má zhruba polovina občanů – celkem 49 %. Aktuální míra důvěry v odbory je tak obdobná, jako STEM zjišťoval v posledních dvou letech.

  Tiskovou informaci naleznete ZDE.

  Rekreační zařízení „SMRK“ v Lázních Libverda

  10. 10. 2012

   

  Rekreační zařízení „SMRK“ v Lázních Libverda bude od 1.11.2012 minimálně do 28.2.2013 uzavřeno. Pokud by někdo z členů našeho OS měl zájem o případné ubytování na vánoční svátky či Silvestra, pak je nutné, aby závaznou objednávku zaslal k rukám pí. Řehořové Vladimíry (tel. 224 142 474, fax 224 142 470, e-mail rehorova.vladimira@cmkos.cz) nejpozději do 31.10.2012! Případné žádosti kolektivů o ubytování v tomto zimním období budou posouzeny individuálně!

  Konference „Co chtějí odbory pro Českou republiku“

  10. 10. 2012

   

  Cílem konference, která se konala dne 6. října 2012 v hotelu Olšanka, je širší diskuse odborníků – sociologů, ekonomů, filosofů, nad dokumentem „Vize ČMKOS“.

  Video z konference naleznete ZDE.

  Informace z Revue SONDY "Konference, jaká tu ještě nebyla" naleznete ZDE.

  Výzva ČMKOS v souvislosti s volbami 2012

  10. 10. 2012

   

  Výzva ČMKOS k občanské veřejnosti v souvislosti s krajskými a senátními volbami 2012

  V posledních volbách do krajských zastupitelstev utrpěly strany současné vládní koalice drtivou porážku. Přestože každý kraj či region má své zvláštnosti, pro všechny je společný drtivý dopad rozhodování centrální středopravé vlády premiéra Petra Nečase (koalice ODS, TOP 09 a starostů, Věci veřejné a LIDEM). Českomoravská konfederace odborových svazů opakovaně zveřejňuje a přímo na ulicích ve vašem zájmu a s vaší podporou demonstrovala důvody, proč je tato vláda tragickým neštěstím pro Českou republiku. Před nadcházejícími volbami ukazuje, proč by zástupci vládních stran neměli mít důvěru na krajské a senátní úrovni…

  Výzvu ČMKOS naleznete ZDE.

  Podpořte PETICI za záchranu nemocnic!

  10. 10. 2012

   

  Minulý rok schválené zákony o poskytování zdravotních služeb a novela zákona o zdravotním pojištění byly nyní korunovány schválením vládního nařízení o časové a místní dostupnosti poskytované zdravotní péče. Podle tohoto nařízení je možné zrušit polovinu našich nemocnic. V novém nařízení se totiž stanoví, že jako občan máte mít zajištěnou dostupnost zdravotní péče v nemocnici do jedné hodiny jízdy osobním autem.
  V současné chvíli, z celkového počtu 189 nemocnic v ČR, nemá ani jediná uzavřenou rámcovou smlouvu, která jí má dát garanci, že bude od 1. ledna 2013 zařazena do nové sítě nemocnic. Dnes má pouze 57 nemocnic příslib, že s nimi tato smlouva bude uzavřená.
  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s Lékařským odborovým klubem, se zaměstnavateli (Asociací českých a moravských nemocnic a Asociací krajských nemocnic), s občanskými sdruženími (Národní radou pro osoby se zdravotním postižením a Svazem pacientů ČR), odstartovali kampaň za záchranu nemocnic v regionech.

  Společné prohlášení signatářů k rušení nemocnic naleznete ZDE.

  „Petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR“ naleznete ZDE a odkaz na její elektronickou verzi naleznete ZDE.

  Podrobné informace o kritickém stavu zdravotnictví naleznete ZDE.

  „Odboráři sobě“

  25. 9. 2012

   

  Předsednictvo Výboru OS rozhodlo na svém zasedání dne 28.6.2012 o spuštění dlouhodobě připravovaného projektu pod názvem „Odboráři sobě“.
  Podstata tohoto projektu spočívá v možnosti prezentace rekreačních zařízení, která jsou ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví jednotlivých základních organizací našeho odborového svazu. OS nabízí možnost představit zájemcům o rekreaci jednotlivá rekreační zařízení ZO prostřednictvím webových stránek OS. Možnost využití odborových rekreačních zařízení ostatními členy OS, kteří nepaří do příslušné ZO, je zásadně dobrovolná a odvisí od zájmu jednotlivých ZO ve vztahu k racionálnímu využití jejich objektu.

  Základní informace o projektu „Odboráři sobě“ nejdete ZDE.

  Vzor pasportu (přihlášení rekreačního zařízení do projektu) naleznete ZDE.

  Vyberte si z nabídky NAKLADATELSTVÍ SONDY

  24. 9. 2012

   
  SONDY

  Publikace „Hospodaření odborových organizací a občanských sdružení“ – Nakladatelství SONDY vydává nejaktuálnější metodický výklad k 1.9.2012. Hospodaření odborových organizací zasahuje do jejich činnosti téměř každý den. Řídí se velkým nepřehledným množstvím právních předpisů, ale i předpisů samotné organizace. Nová publikace provede odborové organizace právním úskalím a seznámí je s možnostmi, jak finanční prostředky používat ve vazbě na daňové předpisy, jak vést účetnictví a jak ukládat dokumenty. Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací. Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale i před případnou kontrolou ze strany státních orgánů.

  Objednávku této publikace si můžete objednat na adrese:

  Nakladatelství SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
  (tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz).

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o úřednících

  21. 9. 2012

   

  Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a odmítá jej jako celek. Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční neujasněnosti návrhu zákona, k jeho věcnému obsahu, k nejednotné terminologii a tím i k nejasnosti textu některých ustanovení a jejich neprovázanosti a k významné nevyváženosti jednotlivých částí návrhu zákona.

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o úřednících

  21. 9. 2012

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona o úřednících

  OS SOO s přihlédnutím ke stanovisku z roku 2008 a 2011 odmítá předložený návrh zákona jako celek. Velmi nízká úroveň a problematičnost předloženého návrhu zákona především v částech řešících právní postavení zaměstnanců stanovených organizačních složek státu a územních samosprávných celků vyžaduje zahájit diskusi napříč jednotlivými připomínkovými místy, obdobně jako tomu bylo v roce 2008. Tato diskuse musí být spojená s podrobnou analýzou stávajícího stavu, jasně popsaných kladů a záporů stávajících právních úprav. Měla by vést k definitivnímu řešení právního postavení úředníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků, které bude odpovídat společenské potřebě, ekonomickým možnostem a standardu běžném v členských zemích Evropské Unie.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu rozpočtu na rok 2013

  18. 9. 2012

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu a výhled české ekonomiky na rok 2013

  Zdá se, že veřejnosti a některým sdělovacím prostředkům stále není příliš zřejmý fakt, že zákon o státním rozpočtu charakterizuje jen výseč toho, co se ve skutečnosti bude odehrávat ve veřejných a také v soukromých financích každého občana. Evidentně (a do značné míry záměrně) chybí komplexní informace o celkovém reálném vývoji všech rozpočtů pro příští rok.
  Základní vadou návrhu, a jak ukazuje současný vývoj, zároveň i rizikem jeho schválení v předložené struktuře je jeho založení na zákonech, které nebyly schváleny Parlamentem. Přes opakované sliby vlády trvající více než tři čtvrtě roku, nebyl dodnes vypracován žádný program aktivních opatření na podporu ekonomického růstu.
  Zásadní rizika rozpočtu na rok 2013 jsou však skryta přímo v odhadech základních parametrů rozpočtu na rok 2013. Předložený návrh státního rozpočtu ČR vytváří značná rizika i v ostatních částech veřejných financí. Předložený návrh rozpočtu zakládá velmi silné riziko nárůstu chudoby u rozsáhlých skupin obyvatelstva – především u důchodců.
  Vývoj ekonomiky bude v nadcházejícím období poznamenán pokračující hospodářskou krizí především ve vyspělých zemích.
  Návrh státního rozpočtu počítá s dalším meziročním snížením objemu prostředků na platy, s čímž ČMKOS zásadně nesouhlasí. Tzn. i v roce 2013 bude pokračovat stagnace až propad platů převážné většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy. ČMKOS proto požaduje navýšit objem prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v letech 2012 a 2013, a to formou valorizace platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy. V této souvislosti je také nezbytné nutné od 1. ledna 2013 provést i valorizaci minimální (zaručené) mzdy, a to nejméně na úrovni růstu spotřebitelských cen od její poslední valorizace jinak hrozí, že zaměstnanci vykonávající méně kvalifikovanou práci se propadnou do chudoby.

  Soutěž s benefitním portálem OdboryPlus.cz

  13. 9. 2012

   
  Odbory Plus

  Jste členem odborové organizace našeho odborového svazu?

  I vy můžete ovlivnit rozsah nabízených benefitů a výši slev na portále Odbory Plus www.odboryplus.cz a navíc vyhrát jednu ze zajímavých cen. Každý registrovaný uživatel benefitního portálu, který v období od 15. září do 15. října 2012 získá nového (dosud neregistrovaného) člena benefitního portálu Odbory Plus, bude zařazen do slosování. Kolik nových uživatelů získáte, tolikrát bude zvýšena Vaše šance na výhru. Pravidla soutěže naleznete na adrese www.odboryplus.cz/soutez.

  Registrace na portále www.odboryplus.cz nic nestojí, přináší pouze výhody.

  Prezentaci, co je benefitní portál Odbory Plus, naleznete ZDE.

  Základní informace o soutěži a cenách naleznete ZDE.

  Hromadný soutěžní formulář naleznete ZDE.

  Pravidla soutěže naleznete ZDE.

  Stanovisko OS SOO k návrhu rozpočtu na rok 2013

  7. 9. 2012

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k platové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013

  Ministerstvo financí na základě usnesení vlády ze dne 26. června 2012 č. 457 připravilo pro jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace. Součástí dokumentace je i „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015“ a „Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2014 a 2015“.
  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 084,7 mld. Kč a v objemu výdajů 1 184,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč. Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2013 ve výši 2,9 % (v metodice ESA95).
  Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy. Další zmrazení nebo dokonce pokles platů považuje jak z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců, tak i rozsahu a složitosti vykonávané práce, za absolutně nepřijatelný. Požaduje proto navýšení objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v letech 2012 a 2013.

  Dopis ČMKOS poslancům a poslankyním Parlamentu ČR

  7. 9. 2012

   

  Otevřený dopis ČMKOS poslancům a poslankyním Parlamentu ČR

  Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil zaslal poslancům a poslankyním Otevřený dopis. Obrací se na ně s varováním následků dalšího zvyšování DPH a s výzvou, že klíčové pro boj s krizí je, zvyšovat výběr DPH, a ne jeho sazbu. J. Zavadil také upozorňuje na opatření, která mohou státním financím přinést nejméně 25 miliard korun.

  Otevřený dopis naleznete ZDE.

  Co chtějí odbory pro Českou republiku

  13. 8. 2012

   
  Vize ČMKOS pro českou republiku

  S odbory v krizi neztratíte VIZI

  Odbory jsou politiky často kritizovány, že umí pouze vše negovat, mají odpor k jakýmkoli reformám, bouchají dveřmi od tripartity, štvou lidi na demonstrace a sami nepřicházejí se žádnými smysluplnými návrhy. Taková tvrzení se nezakládají na pravdě, protože odbory pravidelně předkládají vládě i veřejnosti smysluplné ekonomické a sociální analýzy a návrhy, jak vzniklé problémy řešit.
  Prognózy makroekonomů Českomoravské konfederace odborových svazů si časem získaly uznání odborné i laické veřejnosti, protože se téměř vždy, někdy i bohužel, naplňují. To, že je vláda a pravicoví politici zesměšňují a neberou vážně, je jejich chybou. To byl také jeden z důvodů vypracování uceleného pohledu jak se postavit smrtící spirále hospodářského poklesu. Na čtyřech tiskových stranách přibližují SONDY v srpnovém rozšířeném vydání 60stránkový analytický programový dokument odborů, který byl už 2. června představen veřejnosti na tiskové konferenci pod názvem VIZE ČMKOS pro Českou republiku.
  Nyní tento důležitý dokument předkládáme i čtenářům Esond. Dá se říci, že nejde o nic objevného, ale o sadu návrhů, které shrnují, co už z velké části bylo odbory v tripartitě předkládáno, avšak vládou ignorováno. Jde o ekonomické poselství veřejnosti, které navrhuje nejen co dělat, ale také pro koho to dělat, a sice pro občany ČR, ne pouze pro zisky bank.

  Zdroj esondy.

  „Vize ČMKOS – Co chtějí odbory pro ČR“ naleznete ZDE.

  5 kroků, jak překonat tuto těžkou dobu

  6. 8. 2012

   
  Odbory Plus

  Nelíbí se vám vládní reformy? Myslíte si, že by měly být zaměřené na jiné, než na tvrdě pracující lidi? Chcete si zachovat slušný životní standard i v době, kdy se zdá, že se vše hroutí a nic není jisté?

  Věříme, že je tu cesta, jak si v době ekonomické krize a navzdory nesmyslným vládním škrtům zajistit slušné živobytí.
  Využitím silné členské základny benefitního programu Odbory Plus jsme schopni vyjednat mnoho bonusů, slev a výhod u českých firem.

  Důvod vzniku, fungování a myšlenku Programu Odbory Plus naleznete ZDE.

  Další informace:
  ČMKOS – „Benefitní portál Odbory Plus předčil očekávání. Za měsíc získal téměř tři tisíce členů.“ (článek naleznete ZDE).
  ČMKOS – „Benefitní portál Odbory Plus napaden hackery z adresy ministerstva práce“ (článek naleznete ZDE).

  Stanovisko ČMKOS - zákon o stávce a výluce

  6. 8. 2012

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně odmítá přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce s ohledem na skutečnost, že úprava v něm obsažená je v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky, směřuje k oslabení demokratického charakteru fungování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv občanů, a tím ve svém důsledku i k oslabení demokratické správy veřejných záležitostí v České republice. Obsahuje v sobě velká politická rizika, jejichž důsledky mohou být pro celou společnost, zejména v současném krizovém období provázeném radikálními vládními reformami postihujícími široké vrstvy obyvatelstva, nepředvídatelné.

  Vyjádření ČMKOS k ochranným nápojům

  23. 7. 2012

   

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS k ochranným nápojům ve vazbě na mikroklimatické podmínky

  Vyjádření naleznete ZDE.

  Stanovisko OS SOO k návrhu MPSV na úpravu platů politiků

  19. 7. 2012

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu MPSV ČR na úpravu platů politiků v roce 2013.

  Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil k návrhu ministra Drábka na zvýšení platů politiků
  „Pokud vláda schválí návrh ministra Jaromíra Drábka na zvýšení platů politiků v době, kdy velkému počtu zaměstnanců stagnují či se propadají reálné mzdy a platy, kdy zvýšení DPH citelně dopadá na rodinné finance a část populace se začíná ocitat na hranici chudoby, jde o nehorázný výsměch občanům ČR. Je to vláda ještě větších gaunerů, než jsem si myslel,“ doslova reagoval Jaroslav Zavadil.

  Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Hlavní zásady navrhované právní úpravy naleznete ZDE.

  Stanovisko OS SOO naleznete ZDE.

  Spolupráce mezi OS SOO a Generali Pojišťovnou a.s.

  11. 7. 2012

   

  Smlouva o spolupráci mezi OS SOO a Generali Pojišťovnou a.s.

  Odborový svaz státních orgánů a organizací uzavřel rámcovou Smlouvu o spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. Tato rámcová smlouva umožňuje členům našeho OS sjednat s citovanou pojišťovnou prostřednictvím jejího oprávněného zástupce velmi výhodné pojistné smlouvy. Předmětem pojištění je odpovědnost příslušníka za škodu způsobenou při výkonu služebních úkolu a odpovědnost zaměstnance při výkonu zaměstnání.
  Dále je možné se výhodně připojistit za škodu způsobenou na motorových vozidlech při plnění služebních či pracovních povinností, nebo připojistit se za ztrátu svěřených předmětů. Další možnost připojištění je dle této rámcové smlouvy určeno pro soudce a státní zástupce.
  O bližší informace si zažádejte na příslušném pracovišti Informačního a poradenského centra našeho OS (IPC).

  Konkrétnější informace naleznete ZDE.

  Seznam IPC pracovišť naleznete ZDE.

  Petice za záchranu českého léčebného lázeňství

  9. 7. 2012

   

  Celonárodní výzva – Petice za záchranu českého léčebného lázeňství

  Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v souvislosti s prosazovanou reformou zdravotnictví, vyhlásil a již prostřednictvím zdravotních pojišťoven prosazuje zásadní omezování financování lázeňské péče.
  Lázeňství v ČR vždy bylo a je prioritně zaměřeno na medicínské výsledky a postupy v tomto resortu a získávalo a získává na nich své úspěchy a své jméno. Tím se liší od celé řady zemí v evropském prostoru. Nechceme razantními a nekoncepčními úsporami ve zdravotnictví o tuto devizu přijít, neboť by to byl často definitivní konec fungování lázeňských zařízení ve 36 lázeňských místech České republiky. Dopady do měst a regionů by byly zcela fatální a nikdy by se nedaly napravit.
  České lázně se svými léčebnými účinky a fenoménem jednotlivých lokalit jsou pro všechny z nás tím rodinným stříbrem. Proto zastavme omezování financování léčebného lázeňství a snižování rozsahu indikačního seznamu. Zachovejme lázeňství jako součást stabilní zdravotní péče v České republice.

  Petiční arch naleznete ZDE.

  Vize ČMKOS pro českou republiku

  9. 7. 2012

   
  Vize ČMKOS pro českou republiku

  Vize ČMKOS pro českou republiku – Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu

  ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. Zdá se, že vyjasnění toho, oč ČMKOS usiluje a co navrhuje, je nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.
  Předně je třeba říci, že ekonomická i sociální situace v ČR by byla mnohem lepší, kdyby zásadní rozhodnutí včetně těch protikrizových byla přijímána na základě skutečného sociálního dialogu a širokého celospolečenského konsensu.

  Představení dokumentu (záznam z tiskové konference) naleznete ZDE.

  Domácnosti pocítily dopady krize

  9. 7. 2012

   

  V roce 2011 domácnosti pocítily dopady krize silněji než o rok dříve

  Většina českých domácností si podle posledního šetření EU-SILC častěji nemohla dovolit některé výdaje a náklady na bydlení vnímala jako větší zátěž.
  Český statistický úřad uskutečnil v období od 19. února do 15. května 2011 již sedmý ročník šetření o příjmech a životních podmínkách českých domácností „Životní podmínky 2011“. Tato zjišťování jsou v rámci programu EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) povinny zabezpečovat všechny členské státy Evropské unie. Hlavním smyslem je získávat mezinárodně srovnatelná data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel jednotlivých evropských zemí.

  Šetření ČSÚ naleznete ZDE.

  Prezentaci z tiskové konference ČSÚ naleznete ZDE.

  Spuštěn benefitní portál OdboryPlus.cz

  26. 6. 2012

   
  Odbory Plus

  V pátek 22. června Českomoravská konfederace odborových svazů oficiálně spustila nový benefitní portál www.odboryplus.cz. Tento unikátní projekt má za cíl efektivně snižovat finanční zátěž členů odborů.
  Projekt Odbory plus ve své počáteční fázi umožňuje jednotlivým odborářům využít mnohé bonusy, výhody a slevy. Registrací do programu mohou odboráři citelně ušetřit na jízdném, na poplatcích za finanční produkty, pohonné hmoty a další výrobky a služby. Do budoucna se bude úspora dále zvyšovat, protože program se bude zaměřovat na snižování nejnákladnějších výdajů, jako jsou energetika, telekomunikace nebo potraviny.
  Portál Odbory plus je určený pro členy, kteří jsou organizováni v odborových svazech v rámci ČMKOS, tedy i pro členy našeho odborového svazu. Stačí navštívit a zaregistrovat se na stránkách www.OdboryPlus.cz nebo zavolat na telefonní číslo 774 775 959. Získáte členskou kartu ODBORYPLUS, jednorázový bonus 500 korun a můžete začít naplno využívat všechny výhody členství.

  Základní informace naleznete ZDE.

  Tiskopis Registračního lístku naleznete ZDE.

  Tiskopis Hromadné registrace naleznete ZDE.

  ČMKOS – Tiskovou konferenci k portálu plnému výhod Odboryplus.cz naleznete ZDE.

  E-sondy – „Odbory Plus: ojedinělý projekt ČMKOS ušetří peníze jejích členů“ (článek naleznete ZDE).

  E-sondy – „Jste členem odborů? Zasloužíte si výhody!“ (článek naleznete ZDE).

  Odbory a jejich role ve společnosti

  26. 6. 2012

   

  Odbory a jejich role ve společnosti – tisková zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

  CVVM do svého květnového šetření zařadilo téma odborů. Výzkum zjišťoval názor občanů na roli odborů ve společnosti a na přijatelnost prostředků, jimiž odbory mohou ovlivňovat společenské dění. Předmětem zájmu bylo také to, jak je veřejností vnímán faktický vliv odborů a jak vysoká je důvěra v odbory.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Vyberte si z nabídky NAKLADATELSTVÍ SONDY

  26. 6. 2012

   
  SONDY

  ZÁKONÍK PRÁCE – Úplné znění zákoníku práce s rozsáhlým, praktickým a srozumitelným výkladem obsahuje i další změnu, která od 1.4.2012 mění posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Autoři se zaměřili na výklad často se vyskytujících dotazů včetně potřebné argumentace a zdůvodnění.

  PARAGRAFY O BYDLENÍ – Rady, jak předejít problémům s bydlením (rizika z nájmu bytu, sjednávání nájemného, přechod nájmu bytu, nájem po dobu výkonu práce, služby spojené s užíváním bytu, drobné opravy a běžná údržba bytu, vzory smluv a podání).

  Nakladatelství SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
  (tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz).

  Mladí odboráři OS SOO získávají zkušenosti

  19. 6. 2012

   

  Mladí odboráři OS SOO získávají zkušenosti i na mezinárodní úrovni

  Reportáž z mezinárodního semináře v Pavlově naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků protestu před GŘ ÚP

  6. 6. 2012

   

  Prohlášení účastníků protestního shromáždění před Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR konaného dne 6. června 2012.

  Přímý vstup předsedy OS SOO Ing. Rovenského a ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka naleznete na stránkách ČT24.

  Protest MF 7.6.2012

  5. 6. 2012

   
  Protest MF 7.6.2012

  Petiční a protestní stan – čtvrtek 7. června 2012 od 14.30 hodin, Ministerstvo financí ČR, Letenská ulice, Praha

  Platforma Stop vládě připravila na 7. června 2012 od 14.30 hod. petiční a protestní stan, který bude stát v Letenské ulici vedle vchodu do Ministerstva financí ČR.
  Nesouhlasíme s vládními reformami, které poškodí většinu obyvatel ČR, a požadujeme jejich zastavení! Požadujeme reformy pro lidi – ne proti lidem!

  Dopis předsedy ČMKOS naleznete ZDE.

  Protestní akce před GŘ ÚP a MPSV - tisková informace

  5. 6. 2012

   

  Protestní shromáždění platformy STOP VLÁDĚ před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR proti asociální vládní politice pod heslem: „Nedáme svou důstojnost“

  Tiskovou informaci platformy STOP VLÁDĚ naleznete ZDE.

  Protestní akce před GŘ ÚP a MPSV

  1. 6. 2012

   
  Protestní shromáždění u MPSV a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

  Protestní shromáždění u MPSV a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

  Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, občanským sdružením Pro Alt a Akčním spolkem nezaměstnaných pod záštitou ČMKOS zajišťuje ve středu dne 6. června od 10:00 hodin do 14:00 hodin organizaci protestní akce před budovou Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Hlavní sjednocující heslo: „Nedáme svou důstojnost!“

  Bližší informace naleznete ZDE.  Protestní akce ČMKOS v červnu 2012

  23. 5. 2012

   

  Odbory a aktivisté z platformy Stop vládě se dohodli na blokádě pěti ministerstev od 29. května do 7. června. Sérii blokád zahájí odboráři a aktivisté z platformy STOP VLÁDĚ happeningem před ministerstvy školství a kultury 29. května od 8. do 16. hodin. Zapojí se do něj studenti, učitelé i herci. Další akce bude u ministerstva zdravotnictví 4. června. Ve středu dne 6. června se sejdou kritici vládních reforem u ministerstva práce a sociálních věcí. Poslední protest se uskuteční 7. června u ministerstva financí od 15. hodin. Předcházet mu bude pochod od stanice metra Malostranská v 14:30 hodin.

  Výzvu OS k účasti a první informace k protestní akci před MPSV naleznete ZDE.

  Protestní pochod k Úřadu vlády 22.5.2012

  16. 5. 2012

   
  Protestní pochod 22.5.2012

  22. května 2012, 12.00 hodin, náměstí W. Churchila, Praha – společný PROTESTNÍ POCHOD k Úřadu vlády

  Další příležitost vyjádřit svůj nesouhlas s vládními reformami a politikou Nečasova kabinetu bude v úterý 22. května 2012. Ve 12.00 hodin vyjde z náměstí W. Churchilla (řazení účastníků od 11.30 v Siwiecově ulici) Protestní pochod k úřadu vlády.
  Pochod bude zakončen krátkým mítinkem.
  Protest organizuje ČMKOS ve spolupráci s členy Platformy Stop vládě.
  Vyzýváme k účasti nejen členy odborů, ale i širokou veřejnost.

  Brífink ČMKOS před společným protestním pochodem naleznete ZDE.

  Video ze společného protestního pochodu naleznete ZDE.

  Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

  9. 5. 2012

   

  Vláda na svém zasedání dne 9.5.2012 schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je zakotven ve vládní protikorupční strategii. Cílem kodexu je vymezení jasných pravidel, aby bylo všem úředníkům a zaměstnancům veřejné správy zřejmé, v jakých případech by se mohli dostat do střetu soukromého zájmu se zájmem občanů a jak se v takové situaci zachovat.

  Informaci o důvodech schválení naleznete na stránkách Vlády ČR ZDE.

  Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy naleznete ZDE.

  Demonstrace 21.4.2012 - Rozhlasový speciál

  25. 4. 2012

   

  Bezprostředně po demonstraci na Václavském náměstí se uskutečnila v Národním muzeu debata o reformách v rámci rozhlasového Speciálu Martina Veselovského

  Jsou škrty a vyšší daně dobrým receptem na krizi? Vládní politici, ekonomové i odboráři rozebírali škrty, vyšší daně nebo pomalejší růst důchodů. Odboráři a občanské iniciativy chtějí i kvůli posledním vládním opatřením „dát Stop“ vládě. Došlo tak i na téma předčasných voleb.
  S Martinem Veselovským diskutovali: Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS, Miroslav Kalousek, ministr financí ČR, profesor Václav Bělohradský, sociolog a filozof, a Aleš Michl, ekonomický analytik Raiffeisenbank a spolupracovník NERV.

  Celé znění Pořadu naleznete na stránkách Českého rozhlasu ZDE.

  Fotogalerie z demonstrace dne 21. dubna 2012

  24. 4. 2012

   

  Prohlédnětě si fotografie z demonstrace proti vládním reformám konané dne 21. dubna 2012 v Praze na Václavském náměstí.

  Poděkování účastníkům demonstrace dne 21. dubna 2012

  24. 4. 2012

   

  PODĚKOVÁNÍ vedení OS účastníkům demonstrace proti vládním reformám konané dne 21. dubna 2012 v Praze na Václavském náměstí

  Jménem vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací DĚKUJEME všem účastníkům demonstrace v Praze, která se uskutečnila dne 21.4.2012 na Václavském náměstí. Svojí účastí jste dali jednoznačně najevo svůj postoj vůči této vládě a její politice „tupých“ škrtů.
  Tato demonstrace se zařadila mezi největší demonstrace, které byly od roku 1990 v naší zemi uskutečněny. Je významné, že jsme si všichni uvědomili, že mlčením a pasivitou ničeho nedosáhneme. Podstatné na demonstraci bylo zejména to, že se v ní spojily síly nejen odborů, ale i občanských sdružení a iniciativ.
  Děkujeme všem funkcionářům ZO našeho OS, funkcionářům jednotlivých sekcí OS a zaměstnancům OS, kteří se podíleli na organizaci účasti na demonstraci. Děkujeme rovněž všem občanům, kteří nám vyjádřili podporu a společně s námi se demonstrace zúčastnili.
  Věříme, že i do budoucna zachováte podporu nejen vedení Odborového svazu, ale i vedení ČMKOS.

  Celé znění PODĚKOVÁNÍ OS naleznete ZDE.

  Demonstrace 21.4.2012 - záznam ČT24 a fotogalerie ČMKOS

  23. 4. 2012

   

  Na 120 tisíc demonstrantů zvonilo na Václaváku klíči a volalo: Vládo, podej demisi!

  Demonstrace

  Demonstrací na Václavském náměstí v sobotu dne 21.4.2012 v Praze vyvrcholil Týden protestů v rámci akce Stop vládě, který probíhal v celé České republice. Pořadatelé – občanské iniciativy a odbory, mohli být spokojeni s více než stotisícovou účastí a průběhem, z něhož vyplynul jasný vzkaz vládě Petra Nečase: Podejte demisi! Tato výzva zaznívala skandovaně z úst demonstrantů, byla vidět na heslech a nesla se od mikrofonu z úst většiny řečníků – čtěte ZDE.

  Protivládní protest odborů a občanských iniciativ na Václavském náměstí – záznam této demonstrace naleznete na stránkách ČT24.

  DĚKUJEME – fotogalerie ČMKOS.

  Prohlášení účastníků demonstrace dne 21. dubna 2012

  23. 4. 2012

   

  PROHLÁŠENÍ účastníků demonstrace proti vládním reformám konané dne 21. dubna 2012 v Praze na Václavském náměstí CHCEME DEMISI VLÁDY

  Vládnou nedůvěryhodní, nerespektovaní, nemoudří lidé a loutky!
  Odmítáme pokračování rozvratu státních financí!
  Dluhy špatného vládnutí ať si zaplatí sami!
  První splátka je zastavení nesmyslných asociálních reforem!
  Druhá splátka je odstoupení vlády a vyhlášení předčasných voleb!

  …a rádi bychom vám vládo vzkázali, že…
  My účastníci demonstrace 21. dubna 2012 v Praze, na Václavském náměstí jsme vaši demisi již přijali.

  Celé znění PROHLÁŠENÍ naleznete ZDE.

  Ze solidárních poselství ze zahraničí - ČMKOS a její členské odborové svazy obdržely u příležitosti konání týdne akcí a demonstrace v Praze 21. dubna 2012 řadu projevů solidarity a podpory od svých zahraničních partnerů a přátel. Podstatné výňatky z těchto poselství naleznete ZDE.

  Tisková konference ČMKOS - Demonstrace 21. 4. 2012

  20. 4. 2012

   

  Tisková konference ČMKOS před demonstrací proti vládním reformám konané dne 21. dubna 2012, 13 hodin, Praha, Václavské náměstí

  Účet současné vládní koalici za její asociální reformy se chystají v sobotu v Praze na Václavském náměstí vystavit odboráři s dvěma desítkami organizací a občanských iniciativ. Spočítáním všech dopadů chtějí totiž ukončit svou hodinovou demonstraci, která začne ve 13:00. Předcházet jí bude protestní průvod od Domu odborových svazů. Sobotní akce je součástí kampaně Stop vládě, jejímž cílem je demise kabinetu a předčasné volby. Jaroslav Zavadil: Vláda hraje divadlo, nejde o slzy a pot, jde jen o peníze – čtěte ZDE.

  Tisková konference ČMKOS před demonstrací 21. 4. 2012 – naleznete ZDE.

  Odboráři budou informovat o sobotní demonstraci Stop vládě a představí svou poslední analýzu o vládních reformách – záznam naleznete též na stránkách ČT24.

  Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015

  17. 4. 2012

   

  Stanoviska ČMKOS k dokumentu „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015“ přijatý vládou dne 11.4.2012

  Celková bilance reforem koalice ODS – TOP09 – VV

  Poslední „reformní“ dokument MF ČR přímo navazuje na předchozí dokument „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014“ z 10. února 2012. ČMKOS k předchozímu dokumentu MF ČR zpracovala dne 29. února 2012 rozsáhlé stanovisko. Rozbory obsažené v prvých čtyřech kapitolách tohoto dokumentu („Úvodem, Jádro dokumentu, Rizikovost návrhů MF ČR a Co dělat?) jsou platné i přes to, že došlo k některým modifikacím navržených opatření. Dokonce se ukazuje, že se vzrůstajícími odhady schodků v letech 2013-2015 rizikovost návrhů MF ČR vzrůstá. Zvláště ve vztahu ke zpomalení ekonomického růstu, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu životní úrovně obyvatelstva vzrůstá.

  Úsporná opatření vlády 2013-2015

 • Dopady na domácnosti
 • Zaměstnanci
 • Rodiny s dětmi
 • Důchodci
 • Oblast platů a zaměstnanosti
 • Demonstrace 21. 4. - Řazení protestního pochodu

  17. 4. 2012

   

  Demonstrace „STOP VLÁDĚ“ dne 21.4.2012 od 13.00 hodin na Václavském náměstí v Praze –ŘAZENÍ PROTESTNÍHO POCHODU OD BUDOVY DOS

  Stolek našeho OS bude umístěn cca 10-15 m nad vchodem do sálu „Přítomnost“ a bude označen žlutým deštníkem s logem OS. Zde se budou rozdávat čepičky s logem našeho OS a další předměty včetně samolepek „STOP VLÁDĚ“.

  Řazení protestního pochodu naleznete ZDE.

  Demonstrace 21. 4. - TECHNICKOORGANIZAČNÍ POKYNY

  17. 4. 2012

   

  Demonstrace „STOP VLÁDĚ“ dne 21.4.2012 od 13.00 hodin na Václavském náměstí v Praze – TECHNICKOORGANIZAČNÍ POKYNY

  Za účelem koordinace činností při organizaci demonstrace vydává ČMKOS pokyny pro účastníky demonstrace 21.4.2012 na Václavském náměstí v Praze.

  Pokyny naleznete ZDE.

  STOP VLÁDĚ - Protestní týden v Brně (16. - 21. dubna)

  16. 4. 2012

   
  stopvlade.cz

  Iniciativy a odbory sdružené v platformě STOP VLÁDĚ připravují týden protestů proti vládě a prosazovaným reformám, který proběhne ve dnech od 16. do 21. dubna 2012 v Brně, Praze a dalších městech ČR. Akce vyvrcholí společnou demonstrací na Václavském náměstí v Praze 21. dubna od 13:00. STOP VLÁDĚ požaduje, aby vláda Petra Nečase stáhla své asociální reformy, a pokud tak neučiní, aby podala demisi a byly vyhlášeny předčasné volby.

  Znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  VÝZVA OS k účasti na demonstraci proti vládním reformám

  10. 4. 2012

   

  VÝZVA OS k účasti na demonstraci proti vládním reformám konané dne 21. dubna 2012, 13 hodin, Praha, Václavské náměstí

  Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s více než desítkou občanských iniciativ vyhlásila na den 21. dubna 2012 demonstraci proti současné politice vlády, a to zejména proti „účetním škrtům“ na výdajové stránce státního rozpočtu nejen na rok 2012, ale i ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro roky 2013 – 2014. V případě realizace záměrů vlády dojde vlivem této politiky k výraznému zhoršení životní úrovně nejširších vrstev obyvatel České republiky.
  Touto demonstrací a „týdnem protestů“, který demonstraci předchází (od 16.4. do 20.4.2012) by měly být zahájeny i následné protesty proti současné politice, a to všemi dostupnými formami protestů, které má občanská veřejnost, včetně odborů, v demokratické společnosti k dispozici, tzn. stávky nevyjímaje.

  Komu není lhostejný tento stav, měl by dát svůj názor najevo účastí na demonstraci 21. dubna 2012 v Praze. Zveme Vás všechny na tuto akci.

  Celé znění VÝZVY OS naleznete ZDE.

  Společný brífink odborů a občanských iniciativ STOP VLÁDĚ

  5. 4. 2012

   

  Zastavit hazard s osudy lidí a vystavit STOP VLÁDĚ chtějí společně občanské iniciativy a odbory. Jaroslav Zavadil: Pohár trpělivosti s touto vládou překypěl. Demonstraci 21. dubna bude předcházet Týden protestů – čtěte ZDE.

  Společný brífink odborů a občanských iniciativ STOP VLÁDĚ – naleznete ZDE.

  Spuštěn web STOPVLÁDĚ.cz

  3. 4. 2012

   
  stopvlade.cz

  Spuštěn web STOPVLÁDĚ.cz

  Dne 3. 4. 2012 byl oficiálně spuštěn web www.stopvlade.cz, který je součástí kampaně STOP VLÁDĚ, kterou spustila platforma odborových subjektů, občanských sdružení a iniciativ a bude obsahovat informace o připravovaném informačním Týdnu protestů a Demonstraci 21. 4. 2012 v Praze na Václavském náměstí.

  Demonstrace 21. 4. 2012

  29. 3. 2012

   
  Demonstrace 21. 4. 2012

  21. dubna 2012, 13 hodin, Praha, Václavské náměstí – společná celostátní DEMONSTRACE proti vládním reformám

  STOP VLÁDĚ – www.stopvlade.cz  Týden protestů 16.-21.4.

  29. 3. 2012

   
  Týden protestů 16.-21.4.

  16. - 21. dubna TÝDEN PROTESTŮ proti vládním reformám

  Společný celostátní protest – www.stopvlade.cz

  Seminář mladých odborářů

  19. 3. 2012

   
  Seminář mladých odborářů

  Iniciativa mladých odborářů a vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací Vás zvou na seminář zaměřený na vztah mladých občanů k odborům, perspektivu zaměstnanců veřejné správy, aktuální a připravované právní zakotvení postavení úředníků veřejné správy. Po vystoupení hostů bude následovat diskuze. Těšíme se na Vaši účast!

  Kdy: 23.4.2012,
  V kolik: 18.00 hodin,
  Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, učebna č. 120,
  Hosté:
  JUDr. Jaroslav Stránský – právní expert ČMKOS a předseda Rady mladých ČMKOS,
  Ing. Jan Rovenský – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
  Pavel Bednář – 1. místopředseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.

  Prohlášení OSSOO k protestním akcím

  21. 3. 2012

   

  Prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací k protestním akcím

  Odborový svaz státních orgánů a organizací vyslovuje plnou podporu OS zdravotnictví a sociální péče k zásadním protestům proti současným ministerským návrhům a podporuje svolání demonstrace na úterý 27.3.2012 v Praze před Ministerstvem zdravotnictví ČR na Palackého náměstí pět minut po dvanácté. OS SOO se ztotožňuje s varováním, že dosud běžné poskytování zdravotní péče bude nevídaným způsobem omezeno, což tvrdě postihne pacienty, zaměstnance i další občany a jejich rodiny.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací podporuje kroky ČMOS pracovníků školství a vyslovuje plný souhlas s vyhlášením stávkové pohotovosti. OS SOO se plně ztotožňuje z důvody vyhlášení stávkové pohotovosti.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací souhlasí se zněním tiskového prohlášení Koalice dopravních odborových svazů a dalších odborových a občanských organizací. OS SOO se připojuje k tomuto společnému stanovisku ke společenské a politické situaci v České republice.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací plně podporuje všechny dosavadní jednání a kroky ČMKOS s cílem zamezit asociálním reformám a škrtům stávající vlády. OS SOO se ztotožňuje s výzvou občanům k celonárodnímu odporu proti politice této asociální vlády včetně svolání protestní akce na den 21.4.2012 v Praze.

  Celonárodní protest proti vládním reformám a škrtům

  20. 3. 2012

   

  Odbory svolávají 21. dubna do Prahy celonárodní protest proti vládním reformám a škrtům

  Celonárodní protest proti zvyšování DPH, důchodové reformě, nižšímu růstu důchodů a dalším vládním škrtům chystají odbory na sobotu 21. dubna na pražské Václavské náměstí. Pokusí se přitom sjednotit všechny občanské iniciativy protestující proti vládě a jejím reformám a postavit se do jejich čela. Nevylučují ani stávky či další akce.

  Zdroj esondy

  ČMKOS vyzývá všechny občany k celonárodnímu odporu

  20. 3. 2012

   

  ČMKOS vyzývá všechny občany k celonárodnímu odporu proti politice této asociální vlády

  ČMKOS vedla v celém uplynulém období řadu jednání na všech úrovních – většinou bez pozitivních výsledků. Vláda ČR ztratila důvěru veřejnosti, dokonce i svých voličů. Vláda přehlíží všechna vystoupení odborů, občanských iniciativ, občanů a bagatelizuje je. ČMKOS vyhodnotila současnou situaci jako naprosto neúnosnou. Proto vyzývá vládu k okamžitému zastavení reforem, a pokud tak neučiní, k demisi.
  ČMKOS vyzývá všechny občany k celonárodnímu odporu proti politice této asociální vlády.
  ČMKOS nabízí veškeré organizační, odborné i technické zázemí ke koordinaci společného postupu všech občanských iniciativ a společenských organizací. Rada ČMKOS na svém jednání dne 19. 3. 2012 založila Koordinační výbor, jehož úkolem bude bezodkladně svolat jednání se zástupci Koalice dopravních odborových svazů, ASO a dalších odborových subjektů a občanských iniciativ s cílem koordinace jednotného postupu. ČMKOS svolá zástupce Regionálních rad ČMKOS k zajištění regionálních mítinků, které budou završeny protestní akcí 21. dubna 2012 v Praze.

  Rada ČMKOS:

 • vyjadřuje jednoznačnou podporu demonstraci 27. 3. 2012 od 12.05 na Palackého náměstí proti zdravotnické reformě
 • stojí za požadavky ČMOS pracovníků školství
 • odmítá další propouštění u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.
 • Mimořádný brífink ČMKOS naleznete na stránkách ČMKOS.

  Záznam mimořádného brífinku ČMKOS naleznete též na stránkách ČT24.

  ČMOS pracovníků školství vyhlásil stávkovou pohotovost

  20. 3. 2012

   

  Dne 16. března 2012 proběhlo mimořádné jednání Předsednictva ČMOS PŠ. Na mimořádném jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo rozhodnuto o vyhlášení stávkové pohotovosti počínaje dnešním dnem.
  Důvody k vyhlášení stávkové pohotovosti:
  1. Návrh na snížení výdajů stát. rozpočtu (SR) 2012 kapitola školství celkem – 4,445 mld. Kč Odhad RgŠ – 3,4 mld. Kč. Pokud vycházíme z počtu zaměstnanců 235 000, snížení měsíčního platu každého zaměstnance školství by činilo cca 900 Kč měsíčně (bez odvodů) a pokud by úspory měly být realizovány od dubna 2012, snížení průměrného platu by činilo v průměru cca 1200 Kč.
  2. Návrh na snížení výdajů SR 2013 kapitola školství celkem – 4, 125 mld.Kč Odhad RgŠ – 3,2 mld. Kč, snížení prům. měsíčního platu zaměstnance RgŠ o 840Kč.
  3. Návrh na snížení výdajů SR 2014 kapitola školství Náměty ministra financí na optimalizaci v síti regionálního školství – 6,424 mld. Kč.
  Důsledek snížení průměrného měsíčního platu zaměstnance RgŠ o 1.700 Kč nebo zrušení 17.288 funkčních míst

  Zdroj ČMOS PŠ

  Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce

  19. 3. 2012

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  Navrhovaný věcný záměr zákona o stávce a výluce měl podle veřejně proklamovaného záměru vlády upravovat obecně stávky tak, aby byly pokryty zákonem případy stávek mimo kolektivní vyjednávání, tedy stávek, u nichž dosud neexistuje zákonná úprava, a u nichž se proto jejich legalita i bližší podmínky pro jejich konání odvozují z mezinárodních paktů a smluv, českých ústavních předpisů (Ústava, Listina základních práv a svobod) a judikatury Nejvyššího soudu České republiky.

  Zdroj ČMKOS

  Tiskové prohlášení Koalice dopravních OS

  19. 3. 2012

   

  Tiskové prohlášení Koalice dopravních odborových svazů a dalších odborových a občanských organizací

  Na společném jednání Koalice dopravních odborových svazů a dalších odborových a občanských organizací dne 15.3.2012 bylo dohodnuto společné stanovisko ke společenské a politické situaci v České republice.

 • Protestujeme proti bezohlednému způsobu vládnutí, drancování veřejných rozpočtů, a především proti katastrofálnímu snižování životní rovně a základních existenčních jistot občanů České republiky.
 • Odmítáme trvalé a stále se stupňující vládou připravované zbídačování občanů.
 • Odmítáme připravované vládní návrhy zákonů, které cíleně zasahují vybrané skupiny občanů České republiky.
 • Jsme připraveni být koordinátorem všech akcí vedoucí k udržení hodnot důstojného života občanské společnosti v České republice.
 • Vyzýváme občany České republiky k vyjadřování občanské nespokojenosti s politikou současné vlády s cílem podání demise současné vlády.
 • Zamyšlení nad návrhy úprav státního rozpočtu

  19. 3. 2012

   

  Zamyšlení nad návrhy úprav státního rozpočtu

  Návrh Ministerstva financí ČR na úpravy státního rozpočtu v letošním roce a návrh na další škrty v letech 2013 a 2014 není jen pouhou technickou úpravou či korekcí. Jde ve skutečnosti o daleko závažnější dokument!

  Zdroj ČMKOS

  OS zdravotnictví demonstrace 27.3.2012

  14. 3. 2012

   
  OS zdravotnictví demonstrace 27.3.2012

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR varuje: dosud běžné poskytování zdravotní péče bude nevídaným způsobem omezeno, což tvrdě postihne pacienty, zaměstnance i další občany a jejich rodiny. VÁS TAKÉ! Braňme se včas!

  Pokud vám není lhostejná budoucnost českého zdravotnictví a vaše pracovní místo, přijďte v úterý 27. března 2012 na Palackého náměstí v Praze! Demonstrace začíná pět minut po dvanácté!

  Průvodní dopis vedení OS zdravotnictví a sociální péče naleznete ZDE.  ČMKOS k přípravě nového kola asociálních reforem vlády

  8. 3. 2012

   

  Stanovisko k materiálu určeného pro poradu ekonomických ministrů konané dne 27.2.2012
  „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014“

  Předložený materiál je bez přehánění zatím nejdůležitějším ekonomickým dokumentem letošního roku. Jeho bezprostředním cílem je úprava státního rozpočtu pro rok 2012. Na základě své nové makroekonomické prognózy z letošního ledna přichází ministerstvo financí se záměrem snížit výdaje státního rozpočtu pro letošní rok v rozsahu 23,6 mld Kč (oproti schválenému rozpočtu).

  Zdroj ČMKOS

  Státní rozpočet 2012 (Materiál určený pro poradu ekonomických ministrů dne 27.2 2012) naleznete ZDE.

  Stanovisko ČMKOS k materiálu určeného pro poradu ekonomických ministrů dne 27.2.2012 naleznete ZDE.

  Společná pracovní skupina Úřadu práce

  8. 3. 2012

   

  Výsledky jednání společné pracovní skupiny Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky a generálního ředitelství Úřadu práce a MPSV konaného 2. 3. 2012 naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV ze dne 2.3.2012 naleznete ZDE.

  Informace o termínech na pracích v jednotlivých aplikacích najdete ZDE.

  Zápis z jednání pracovní skupiny za účasti MPSV a GŘ ÚP ze dne 2. 3. 2012 najdete ZDE.

  Společné prohlášení pracovní skupiny ÚP

  22. 2. 2012

   

  Společné prohlášení pro tisk k výsledkům jednání společné pracovní skupiny Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky a generálního ředitelství Úřadu práce a MPSV konaného 17.2. 2012.

  Společné prohlášení naleznete ZDE.

  Výsledky jednání společné pracovní skupiny Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky a generálního ředitelství Úřadu práce a MPSV konaného 17.2.2012 naleznete ZDE.

  29. únor 2012 = Evropský akční den

  22. 2. 2012

   
  29. únor 2012 = Evropský akční den

  Škrtů už bylo dost! Alternativy existují! Chceme zaměstnanost a sociální spravedlnost!

  Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace pořádají Evropský akční den 29. února 2012, před jednáním Evropské rady, tedy nejvyšších představitelů zemí EU, 1. - 2. března 2012. Kromě protestního shromáždění v Bruselu hlavní akce odborů proběhnou především na národní, případně regionální či podnikové úrovni. Odbory v jednotlivých členských zemích EU tak dají ve stejný den najevo, že dosavadní opatření, která jsou přijímána v boji proti krizi, nejsou dostatečně účinná a mají a mohou mít další negativní tvrdé sociální dopady na zaměstnance a převážnou část obyvatel zemí EU.

  Zákoník práce z nakladatelství SONDY

  14. 2. 2012

   
  Zákoník práce z nakladatelství SONDY

  Nové úplné znění Zákoníku práce z nakladatelství SONDY

  Od 1. dubna 2012 přichází další důležitá změna v zákoníku práce, která změní posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce. Nakladatelství SONDY vzhledem k tomu, že chce podrobný výklad zahrnout do exkluzivní publikace „Zákoník práce“ (nové úplné vydání s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost), prodlužuje možnost objednání této publikace se slevou až 15 % do 29. února 2012. Objednávku této publikace s exkluzivním obsáhlým výkladem pro pracovněprávní praxi si můžete objednat na adrese:
  Nakladatelství SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
  (tel.: 234 462 319, sms: 739 534 613 a nebo e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz)
  .

  Vyjádření MPSV k tiskové konferenci ČMKOS

  13. 2. 2012

   

  Vyjádření MPSV k tiskové konferenci ČMKOS konané dne 10.2.2012.

  K požadavku zástupců odborů na zveřejnění smluv MPSV uvádí, že zveřejnilo smlouvy související s přechodem na nový systém v úterý 7.2.2012 zde. Znění tiskové zprávy naleznete též na stránkách MPSV zde.
  Souhlas se zveřejněním Seznamu subdodavatelů firmy Fujitsu Technology Solutions s.r.o. naleznete také na stránkách MPSV zde.

  Pět malérů rozkládá ČR

  13. 2. 2012

   
  Pět malérů rozkládá ČR

  Tisková konference ČMKOS „Pět vážných malérů, které podle ČMKOS rozkládají ČR“

  Témata tiskové konference 10. února 2012:
  1. Pět vážných malérů, které podle ČMKOS rozkládají ČR
  (J. Zavadil, předseda ČMKOS)
  2. Problémy na úřadech práce se dále prohlubují
  (J. Rovenský, předseda OS státních orgánů a organizací)
  3. Platby ve zdravotnictví – další pasti na pacienty
  (D. Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR)
  4. Krize a kolektivní vyjednávání v OS KOVO
  (J. Středula, předseda OS KOVO)
  5. Proč ČMKOS podporuje rozpočtovou dohodu eurozóny
  (M. Fassmann, expert ČMKOS)

  Celý průběh tiskové konference naleznete na stránkách ČMKOS.
  Zkrácený záznam naleznete na stránkách ČT24.

  Práce přesčas a zákoník práce

  9. 2. 2012

   

  Problematika přesčasové práce je upravena ustanovením § 93 zákoníku práce a dalšími ustanoveními, které na tento paragraf navazují.

  Výsledky jednání PV ÚP

  9. 2. 2012

   

  Výsledky jednání Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky se zástupci MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce dne 3. února 2012.

  Zápis z mimořádného jednání PV ÚP

  6. 2. 2012

   

  Zápis z mimořádného jednání Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při ÚP ČR se zástupci MPSV ČR a Generálního ředitelství ÚP ČR, které se konalo v pátek 3. února 2012.

  Vyjádření MPSV k mimořádnému jednání

  6. 2. 2012

   

  Vyjádření MPSV k mimořádnému jednání s Podnikovým výborem odborových organizací působících při Úřadu práce České republiky.

  Mimořádné zasedání PV ÚP, MPSV, GŘ ÚP

  6. 2. 2012

   

  Mimořádné zasedání Podnikového výboru Úřadů práce ČR a zástupců MPSV a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

  Tisková konference na OS k ÚP

  6. 2. 2012

   

  Na OS se uskutečnila tisková konference po jednání Podnikového výboru odborových organizací působících při Úřadu práce České republiky se zástupci Generálního ředitelství ÚP ČR a MPSV.

  Tisková konference po jednání Podnikového výboru Úřadu práce ČR a vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR kvůli novému systému výplaty dávek. Brífinku se zúčastnili předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, předseda OS státních orgánů a organizací Jan Rovenský, předseda Podnikového výboru Úřadu práce ČR Vlastimil Neuman, generální ředitel Úřadu práce Jiří Kubeša a náměstek ministra pro trh práce MPSV Karel Machotka.

  Celý průběh tiskové konference naleznete na stránkách ČMKOS. Zkrácený záznam s komentářem naleznete na stránkách ČT24.

  Přehled změn ZP a zákona o zaměstnanosti

  1. 2. 2012

   

  Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012

  K 1. lednu 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jde o dlouho připravovanou „koncepční“ novelu zákoníku práce, která do právní úpravy pracovněprávních vztahů přinese řadu významných novinek a od které se její autoři slibují zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů a větší motivaci zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst.

  Zdroj:ČMKOS

  Předseda OS hostem Hyde park

  1. 2. 2012

   

  Předseda OS státních orgánů a organizaci byl dne 31.1.2012 hostem Hyde parku na ČT24. Téma pořadu bylo kritická situace na úřadech práce.

  Místopředseda OS hostem Události, komentáře

  31. 1. 2012

   

  Místopředseda OS státních orgánů a organizaci byl dne 30.1.2012 hostem Události, komentáře na ČT24.

  Kolaps úřadů práce?
  Odchod ministra Jaromíra Drábka požadují odboráři z úřadů práce. A to kvůli problémům, které mají od začátku roku s novým počítačovým systémem na vyplácení sociálních dávek. Na některých pobočkách je dnes museli dát stovkám lidí v hotovosti. Už teď je navíc jasné, že všichni peníze do konce měsíce nedostanou. Bylo nutné měnit původní software, který podle informatiků fungoval? Hostem byl náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška a místopředseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

  Prohlášení OS SOO k situaci na úřadech práce

  25. 1. 2012

   

  Prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací k závažné situaci na úřadech práce

  Odborový svaz státních orgánů a organizací v plném rozsahu podporuje a ztotožňuje se s prohlášením odborových organizací Úřadů práce ČR na kontaktních pracovištích Litoměřice a Ostrava.

  Prohlášení OO ÚP KoP Litoměřice

  25. 1. 2012

   

  Prohlášení odborové organizace Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště Litoměřice

  Členové odborové organizace ÚP ČR KoP Litoměřice jsou silně znepokojeni tím, co se od ledna 2012 děje na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Přestože jak pan ministr Drábek, tak další čelní představitelé MPSV a Úřadu práce ČR v médiích neustále tvrdí, že stav je naprosto standardní, zaměstnanci vykonávající práci pro tento resort jsou naprosto opačného názoru.

  Změny v sociální oblasti od 1.1.2012

  23. 1. 2012

   

  Od ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 366/2011 Sb., který mění podmínky pro výplatu dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi a příspěvku na péči v oblasti sociálních služeb.
  Jednotně se pro všechny tyto systémy mění organizace i způsob výplaty dávek. O dávkách nově rozhoduje úřad práce. Výplata dávek se realizuje prostřednictvím karty sociálních systémů, dávky však jsou i nadále na žádost příjemce vypláceny v hotovosti nebo zasílány na bankovní účet příjemce.

  Nové změny platových předpisů od 1.1.2012

  12. 1. 2012

   

  Nové změny platových předpisů od 1.1.2012

  S účinností od 1. ledna letošního roku došlo k dalším významným změnám základních platových předpisů, kterými se řídí odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy, tj. zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsme však nuceni konstatovat, že i přes odmítavá stanoviska odborů, nadále pokračuje trend „rozvolňování“ platových nároků zaměstnanců rozpočtové sféry. ...

  Změny v zákoníku práce v roce od 1.1.2012

  12. 1. 2012

   

  Změny v zákoníku práce od 1.1.2012

  Neplatnost právních úkonů
  Novela se zabývá neplatností právních úkonů. Současné znění zákoníku obsahuje pokyny, že některá ujednání je nutné uzavřít písemně, pod podmínkou neplatnosti, jiné se pouze doporučuje uzavřít písemně. Písemně musí být uzavřeny například dohody konané mimo pracovní poměr. Dovětky o jejich neplatnosti při nedodržení písemné formy už ale v novém zákoníku práce schází. Neznamená to ale, že dohoda uzavřená ústně je platná. ...

  Změny v kolektivním vyjednávání od 1.1.2012

  12. 1. 2012

   

  Změny v kolektivním vyjednávání od 1.1.2012

  Vlastní proces kolektivního vyjednávání upravují dva základní pracovněprávní předpisy:
  Zákon č. 2/1991 Sb., v platném znění o kolektivním vyjednávání upravující vlastní postup vyjednávání a kolektivní spory. V ustanovení § 8 je popsán způsob zahájení kolektivního vyjednávání, povinnosti smluvních stran a postup při změně obsahu již uzavřené kolektivní smlouvy. Paragraf 10 a následující tohoto zákona upravuje postup při kolektivních sporech, tj. sporech o uzavření kolektivní smlouvy a plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. Tyto spory se řeší řízením před zprostředkovatelem, na kterém se smluvní strany buď dohodnou, nebo ho určí na návrh některé ze smluvních stran Ministerstvo práce a sociálních věcí. Avšak podmínkou před odesláním žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele je písemný doklad, že smluvní strany se na zprostředkovateli nedohodly. ...

  Informace o činnosti PV ÚP

  2. 1. 2012

   

  Informace o činnosti Podnikového výboru odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky.

   
   

  Poslední aktualizace: 2. 10. 2023

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz