Změna NV o platových poměrech státních zaměstnanců

18. 7. 2016

 

Stanovisko OS SOO k návrhu NV, kterým se mění NV o platových poměrech státních zaměstnanců

Předkládaný návrh řeší platovou nekonkurenceschopnost státní služby a s tím spojenou absenci dlouhodobé motivace státních zaměstnanců především u státních zaměstnanců na služebních místech od 12. platové třídy. Bohužel neřeší zaměstnance v 5. až 11. platové třídě, kde je zařazena většina státních zaměstnanců. Je zde uměle vyvolán dojem, že jedině vysokoškolsky vzdělaní státní zaměstnanci především na místech představených a ústředních orgánech jsou pilířem státní služby. Ale co ti řadoví státní zaměstnanci? Jim tento návrh nedává prakticky žádnou motivaci vyjma možného zvýšení počtu let započitatelné praxe.

Celý text „Stanoviska OS SOO“ naleznete ZDE.

Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti

9. 6. 2016

 

Stanovisko OS SOO k materiálu Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti – analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci

Rozšiřování zkoušek spolehlivosti nad rámec kompetencí, zákonem daných GIBSu považuje OS SOO za nesystémové, fiskálně náročné, a jsoucí za hranou ústavně zaručených práv. Odborový svaz státních orgánů a organizací zastupuje zaměstnance ve veřejné správě, ať jde o zaměstnance ÚSC nebo vyšších ÚCS, včetně strážníků obecních či městských policí, zastupuje i státní úředníky podle zákona o státní službě, jakož i zaměstnance ve správních úřadech.

Celý text „Stanoviska OS SOO“ naleznete ZDE.

Strážníci obecních policií a nesplněné vzdělání

14. 12. 2015

 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, v § 4 odst. 1, písmeno e) stanoví požadavek na strážníka obecní nebo městské policie, aby dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podle odstavce 2, čl. VI (přechodná ustanovení) zákona č. 274/2008 Sb. strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2009) a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.
Zákonem stanovená lhůta končí letos 31.12. Jestliže tedy k 1. 1. 2016 strážník (se shora uvedenou výjimkou) nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, nesplňuje předpoklady stanovené zákonem pro výkon funkce strážníka a zaměstnavatel s ním může rozvázat pracovní poměr podle § 52 písmeno f) zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Celou informaci k požadavku na ukončené střední vzdělání strážníků obecních policií naleznete ZDE.

Návrh změn nařízení vlády o platových poměrech

12. 10. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhům nařízení vlády, kterými se mění NV o platových poměrech

Ze stanoviska OS SOO k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců:
Výsledek vyplývající z jednostranného rozhodnutí vlády je tedy následující: příděl na tvorbu FKSP pro rok 2016 se zvýší na 1,5 % a od roku 2017 na 2 %, od 1. listopadu 2015 dojde k zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří jsou uvedeni v § 5 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 citovaného návrhu na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 3 %, dále pak od 1. listopadu 2015 zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců v obou stupnicích o 3 % (viz návrh změny nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) a dále dojde ke zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců o 2 % od 1. ledna 2016, které nebude realizováno prostřednictvím platových tarifů, ale tyto mzdové prostředky budou určeny na dopady implementace zákona o státní službě.
Odborový svaz státních orgánů a organizací nemůže souhlasit s výše uvedenými závěry vlády a předloženými návrhy na změny předmětných nařízení vlády. Vždy bylo předmětem jednání zvýšení objemu prostředků na platy o 3 %, a ne zvýšení platových tarifů o 3 %! Vládní strana si dohody se sociálním partnerem bohužel vysvětlila po svém.
Žádáme Vládu ČR a předkladatele zmíněných návrhů nařízení vlády, aby ctili dohody. Odborový svaz státních orgánů a organizací jako zástupce zaměstnanců ve veřejné správě a službách a zároveň zástupce státních zaměstnanců, kterých se tyto navrhované úpravy platů týkají, v rámci zachování sociálního smíru důrazně žádá Vládu ČR o zjednání nápravy v této věci.

Stanovisko OS SOO k návrhům nařízení vlády naleznete ZDE.

Návrh zákona, kterým se mění stavební zákon

21. 7. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon

Navržené změny považuje ve svém souhrnu za pozitivní a lze předpokládat, že nato novelizace stavebního zákona umožní urychlení a zpružnění celého procesu stavebního řízení od územního plánování až po kolaudaci staveb. Měl by se tímto odstranit stávající paradoxní stav, že jsou sice vyčleněny finanční prostředky, nelze však stavby realizovat z důvodu nevyhovující legislativy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obecní policii

1. 7. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, kterým se mění zákon o obecní policii

Základem tohoto stanoviska jsou připomínky, náměty a názory strážníků obecních a městských policií vycházející z dennodenní praxe a reality současné celospolečenské situace ve veřejném pořádku. Návrh zákona považujeme za nedostatečný. Stávající zákon má ještě řadu dalších nedostatků, které však předkladatel v tomto návrhu vůbec neřeší.

Návrh zákona o státním zastupitelsví

1. 7. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o státním zastupitelsví

Návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše připomínky k předcházejícímu návrhu nového zákona o státním zastupitelství s tím, že současný návrh má ještě řadu dalších nedostatků. Mezi hlavní nedostatky patří zcela neorganické a nesystémové zavedení nové instituce Speciálního státního zastupitelství, rušení vrchních státních zastupitelství a oproti proklamovanému posílení nezávislosti státního zastupitelství prohloubení principu nomokracie ve státním zastupitelství.

Bankovní společnost a kopie občanského průkazu

13. 4. 2015

 

Povinnost předložit a pořídit či poskytnout kopie příslušných dokladů, tedy i kopii občanského průkazu při provádění aktualizace údajů o novém občanském průkazu bankovní společností, která je dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1. zákona zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnou osobou, jejího klienta, ukládají uvedená ustanovení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů stanoví, že v případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné, a je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

13. 4. 2015

 

Stanovisko OS SOO k fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Na 117. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) je zařazen bod „Plánované úpravy Fondu kulturních a sociálních potřeb“. V projednávaném materiálu je v posledním odstavci zveřejněn názor Ministerstva financí ČR, citace: „Pro rok 2015 nebyly přijaty žádné změny ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Ministerstvo financí aktuálně nepřipravuje ani neplánuje jakoukoliv změnu v právní úpravě fondu kulturních a sociálních potřeb. Státní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 neobsahují výdaje na případné navýšení přídělu do FKSP. Obdobná situace je u územně samosprávných celků.“
OS SOO požaduje navýšení objemu příspěvku na tvorbu FKSP na 2 % tak, aby bylo možno realizovat příslušné „benefity“, vyplývající i ze samotné dikce vyhlášky o použití FKSP.

Návrh nařízení vlády o systému služebního hodnocení

25. 3. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhu nařízení vlády o systému služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

Nařízení vlády nebere v úvahu provázanost služebního hodnocení se stanoveným objemem prostředků na platy. Za předpokladu, že služební úřady budou mít k dispozici finanční prostředky na schválená služební místa klasifikovaná platovými třídami, bude nutné hodnocení státních zaměstnanců přizpůsobit průměrnému podílu prostředků určených na výplatu osobního příplatku. Nelze však předpokládat, že ve všech služebních úřadech bude shodná výkonnost jednotlivých státních zaměstnanců. Jinými slovy řečeno, „objektivita hodnocení“ musí být přizpůsobena limitu prostředků na platy.

Zákon o státní službě ve vztahu k odměňování

19. 3. 2015

 

Stanovisko OS SOO k zákonu o státní službě ve vztahu k odměňování

V současné době začala probíhat diskuze k významné části zákona „o státní službě“, a to k systému odměňování, který je v zákoně řešen pouze obecnou formou s odkazem na zpracování nového systému odměňování v následujícím období. Jako nejzazší hranice je uváděno datum k 1. 1. 2017. Diskuze probíhají na nejrůznější úrovni, např. na RHSD, jednání mezi odbory a zástupci vládní koalice apod. Z těchto diskuzí je v současné době zřejmé, že je „nechuť“ tuto otázku řešit a spíše zaznívají argumenty na zachování stávajícího systému odměňování bez jakýchkoliv kompenzací zaměstnancům, kteří budou v režimu tohoto zákona pracovat.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

12. 2. 2015

 

Stanovisko OS SOO k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

Stanovení oborů státní služby je nezbytné k plné aplikaci zákona č. 234/2014 Sb., neboť jednotlivá služební místa státních zaměstnanců jsou vždy spojena s konkrétním oborem nebo obory státní služby. Nařízení vlády je tak nezbytným předpokladem pro vypracování systemizace služebních úřadů a přechod stávajících zaměstnanců do státní služby, pro konání výběrových řízení na obsazování volných služebních míst a úřednických zkoušek.

Návrh zákona o evidenci odborových organizací

11. 12. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o evidenci odborových organizací

Doporučujeme, aby návrh zákona nabyl účinnosti nejpozději k 1. 7. 2015, neboť stávající právní stav je v přímém rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i s příslušnými úmluvami MOP. Navíc od počátku nabytí účinnosti nové právní úpravy, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vyskytují problémy při zápisech vzniku, změn a zániku odborových organizací.

Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

3. 12. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Požadujeme, aby pro státní zaměstnance byla stanovena navýšená stupnice platových tarifů. Je jistě všeobecně známo, že po odmítnutí příplatku za službu, je zvýšení platových tarifů jediným kompenzačním opatřením, které lze pro zaměstnance ve služebním poměru uplatnit. Postrádáme v návrhu nařízení vlády úpravu o způsobu zařazení oboru služby do platové třídy. Připomínáme, že i podle zákona o příslušnících bezpečnostních sborů se pro služební místo příslušníka stanovuje tarifní třída podle nejnáročnější činnosti.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

2. 10. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Předložená úprava § 6 nařízení vlády o zvláštním způsobu určení platového tarifu v rámci rozpětí platových tarifů příslušné platové třídy, je návratem ke znění platnému před 1. lednem 2011. Výrazné zúžení okruhu zaměstnanců, kterým lze poskytovat tarif v rozpětí je v souladu s dosud neakceptovanými požadavky odborů. Navrhované navýšení platových tarifů o 3,5 % ve všech stupnicích odpovídá dohodě, ke které se dospělo na plenární schůzi RHSD a následně na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. září 2014 v rámci schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015, požadujeme od 1. listopadu 2014.

Projednávání služebního zákona

7. 8. 2014

 

Stanovisko OS SOO k současné situaci v projednávání služebního zákona

Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi pozorně sleduje vývoj „politických“ jednání o podobě zákona o státní službě, který po nabytí účinnosti ovlivní postavení, výkonnost a v neposlední řadě stabilitu úředníků, kteří budou „zastřešeni“ tímto zákonem.
Vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací jednoznačně odmítá politické „handly“ u návrhu tak závažného právního předpisu, který ovlivní životy tisícům státních úředníků, kteří právě na základě rozhodnutí politické reprezentace plní úkoly státní správy a tato rozhodnutí realizují v praxi!!!

Dopis předsedy ČMKOS předsedovi vlády v této věci naleznete ZDE

Zákazy kouření

30. 7. 2014

 

Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je upravena zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

1. 7. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Základem tohoto Stanoviska jsou připomínky, náměty a názory zaměstnanců Úřadů práce, které shromáždil Podnikový výbor odborových organizací při Úřadu práce ČR.

Návrh služebního zákona

3. 6. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o státní službě a o změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) – Pracovní verze ke dni 29.5.2014

Zákon o státní službě má za cíl zajistit kvalitní výkon státní správy na dlouhé období do budoucnosti. Má eliminovat stávající negativní vlivy působící ve státní správě. Jedná se zejména o „odpolitizování státní správy“, zajištění její stability a efektivity bez působení vnějších vlivů, vyplývajících z momentální politické situace, spravedlivý systém odměňování apod. V neposlední řadě má rovněž zajistit „atraktivitu“ státní správy a zájem pracovat v ní jak pro stávající zaměstnance, tak i pro nové. Zákon by měl představovat jasná a závazná pravidla státní služby, představovat „bibli“ státní služby, založené na principech kvalitního zabezpečení základních potřeb požadavků ve prospěch občanů České republiky.

Návrh zákona o státní službě včetně důvodové zprávy naleznete ZDE.

Návrh novely zákona o státní službě

21. 5. 2014

 

Stanovisko OS SOO k návrhu novely zákona o státní službě

V souvislosti s probíhající finální fází novely zákona o státní službě jsou medializovány různé protichůdné informace, které nesvědčí o koaliční shodě a optimální přípravě nového zákona. Výsledkem je nejistota současných zaměstnanců státní správy, kteří jsou dezorientovaní a přestávají věřit perspektivnosti a deklarovanému zajištění podmínek potřebných pro řádný výkon státní služby.

Požadujeme:

 • aby byl zaveden příplatek za službu ve výši 25 % příslušného platového tarifu,
 • odstranění nesrovnalostí v odměňování dosavadních zaměstnanců státní správy,
 • zrušení smluvních platů, ke kterému došlo v důsledku určování platových tarifů v rámci rozpětí příslušné platové třídy,
 • navýšení objemu prostředků na platy – na rok 2015 nejméně o 5 %, na rok 2016 o dalších 5 %.
 • Návrh zákona, který mění zákon o státní sociální podpoře

  13. 5. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře

  Základem tohoto Stanoviska jsou připomínky, náměty a názory zaměstnanců Úřadů práce, které shromáždil Podnikový výbor odborových organizací při Úřadu práce ČR.

  Novelizace nové úpravy soukromého práva

  13. 5. 2014

   

  Podnět OS SOO Ministerstvu spravedlnosti ČR k novelizaci nové úpravy soukromého práva

  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zasahuje v řadě případů nepřijatelným způsobem do organizační autonomie odborových organizací, garantované zejména Úmluvou MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 (č. 489/1990 Sb.). Tyto zásahy jsou v rozporu zejména s článkem 3 uvedené úmluvy.

  Návrh zákona, který mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

  13. 5. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, který mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

  Odborový svaz státních orgánů a organizací konstatuje, že předkládací zpráva a návrh úpravy zákona řeší zejména problematiku doplatku na bydlení, naše podněty se týkají i jiných okruhů.

  Čerpání dovolené – její délka

  17. 3. 2014

   

  Podle zákoníku práce by měla být dovolená čerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, v němž na dovolenou zaměstnanci vznikl nárok. Odchylná úprava je možná jen tehdy, jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne. Zákoník práce výslovně nezakazuje, aby dovolená byla čerpána v kratších časových úsecích, než je týden.
  Z účelu dovolené – relaxace za účelem obnovení plnohodnotného pracovního výkonu pro zaměstnavatele, vyplývá, že nejmenší přijatelnou jednotkou k dosažení uvedeného cíle je jeden týden, o čerpání v týdnech zásadně hovoří zákoník práce.

  Poslanecký návrh novely služebního zákona

  5. 2. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k poslaneckému návrhu novely služebního zákona

  Se znepokojením sledujeme vývoj této zásadní problematiky v současné době v rámci různých diskusí a seminářů k poslaneckému návrhu novely zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
  Odmítáme, aby se projednávání novely tohoto zákona stalo předmětem nejrůznějších zásahů, které by vedly ke znehodnocení tohoto zásadního právního předpisu. Je v zájmu celé společnosti a zejména politických stran, aby byl přijat zákon, který povede ke „stabilizaci“ v oblasti státní správy a sloužil pro zásadní profesionalizaci celé struktury státní správy.
  K předloženému návrhu zaujímáme následující stanovisko, které jsme při předcházejících debatách na nejrůznějších úrovních prosazovali. Náš dosavadní postoj směřoval vždy k tomu, aby zákon eliminoval „politické vlivy“ na jedné straně a zároveň zakotvil důstojné podmínky pro plnění úkolů na profesionální úrovni od zaměstnanců na straně druhé.

  Novelizace zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon

  16. 12. 2013

   

  Stanovisko OS SOO k materiálu „Návrh dalšího postupu novelizace služebního zákona“

  OS státních orgánů a organizací souhlasí s tím, že je nutné urychleně řešit právní úpravu zaměstnávání fyzických osob vykonávajících státní správu v ministerstvech a dalších správních úřadech. Jsme si vědomi toho, že přijetí zákona o úřednících je důležité nejen pro stabilizaci a odpolitizování státní správy, ale i pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

  Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev

  6. 11. 2013

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

  Odborový svaz státních orgánů a organizací bere na vědomí navrženou legislativně- technickou úpravu, která odstraňuje disproporci vznikající v současné době při odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obcí vykonávajících funkci starosty v malých obcích. Zároveň podporujeme snahu o vytvoření nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která by řešila předmětnou problematiku komplexně, s cílem navrhnout jednodušší a průhlednější systém odměňování.

  Připomínky ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb.

  29. 10. 2013

   

  Připomínky OS SOO k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

  OS státních orgánů a organizací souhlasí s předloženou úpravou vyhlášky č. 114/2002 Sb. Nad rámec předloženého návrhu požadujeme navýšení základního přídělu do FKSP na úroveň platnou do konce roku 2010, tj. 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014

  11. 9. 2013

   

  Stanovisko OS SOO k platové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014

  Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy.
  Deklarované zvýšení průměrného platu v organizačních složkách státu o 2,3 % je ovlivněno preferencí vybraných skupin zaměstnanců (soudci a státní zástupci) a vlivem provedených organizačních změn (např. zřízení Státního pozemkového úřadu a zvýšení prostředků na platy pro GFŘ). Pro většinu ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy znamená navrhovaný objem finančních prostředků stagnaci nominálního platu a další pokles reálného příjmu. Zarážející je především situace v příspěvkových organizacích, kde je navrhováno snížení prostředků na platy spojené se zmrazením průměrného výdělku.
  S přihlédnutím ke všem výše uvedeným důvodům zdůrazňujeme, že další stagnaci nebo dokonce pokles platů některých skupin zaměstnanců považujeme jak z hlediska rozsahu a složitosti vykonávané práce, tak i z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců, za absolutně nepřijatelný.
  Požadujeme proto navýšení objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2014 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v letech 2010 až 2013.

  Stanovisko OS SOO k příloze návrhu usnesení Vlády ČR

  26. 4. 2013

   

  Stanovisko OS SOO k příloze návrhu usnesení Vlády České republiky „Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení“.

  Souhlasíme s předkladatelem, že ve státní správě jako celku neexistuje jednotná personální politika. Předložený návrh materiálu však nesplňuje podmínky transparentního výběrového řízení obsazující pracovní pozice výhradně na základě odbornosti a výkonnosti, neboť umožňuje postup, který by ve svých důsledcích mohl být korupčně rizikový. Podmínku objektivity nesplňuje ani navrhované pracovní hodnocení zaměstnanců. Nepokládáme za žádoucí, aby před přijetím návrhu zákona o státních úřednících byla přijata odchylná úprava na přechodnou dobu. Předkládaný materiál nezohledňuje, že zákoník práce vůbec neupravuje předpoklady pro výkon činnosti (povinnosti), jakými je institut bezúhonnosti a spolehlivosti. Je nepřípustné, aby předkládaný materiál, který nemá povahu zákona, upravoval nad rámec platných zákonů, která organizační složka státu je úřadem státní správy. Prostřednictvím usnesení vlády, respektive její přílohy, lze zavazovat pouze členy vlády nikoliv jednotlivé zaměstnance, neboť těm lze stanovit povinnosti pouze zákonem.

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o Úřadu práce ČR

  22. 3. 2013

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a další související zákony, ve vztahu ke kartě sociálních systémů.

  Odborový svaz státních orgánů a organizací společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů od počátku projednávání návrhu na zavedení tzv. sociální karty zastával názor, že zavedení tzv. sociální karty v sobě zahrnuje citlivé osobní údaje z oblasti sociální situace a zdravotního stavu klientů Úřadu práce ČR. Vzhledem ke známé „funkčnosti“ systémů, s kterými pracuje Úřad práce ČR, máme i nadále vážné obavy z možnosti zneužití dat. Jsme toho názoru, že tato úprava může být v budoucnu zneužita k rozšíření povinnosti používání sKarty pro další skupiny příjemců plateb ze sociálního systému, což odporuje avizované dobrovolnosti převzetí a používání sKarty.

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákonu o rejstříku spolků

  19. 3. 2013

   

  Návrh zákona o rejstříku spolků je v některých případech v rozporu s Úmluvou MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat. S ohledem na Článek 8 odst. 2 citované úmluvy, kde se hovoří, že vnitrostátní zákonodárství nesmí omezovat, ani nesmí být uplatňováno tak, aby omezovalo záruky stanovené touto úmluvou, Odborový svaz státních orgánů a organizací předložil některé připomínky.

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákonu o státních úřednících

  25. 2. 2013

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací vítá, že předkladatel přistoupil k oddělené právní úpravě úředníků státní správy, což byl dlouhodobý požadavek odborů. Vůči předložené verzi návrhu zákona o státních úřednících však máme zásadní výhrady. Z důvodů uvedených ve stanovisku nesouhlasíme s předloženým návrhem zákona a požadujeme jeho přepracování. Trváme na tom, aby současně s přepracovaným návrhem zákona byl předložen také návrh změnového zákona, bez kterého nelze odpovědně návrh zákona posoudit.

  Čerpání dovolené – převádění dovolené podle zákoníku práce

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací doporučuje problematiku případného převodu nevyčerpané části dovolené do následujícího kalendářního roku řešit buď formou kolektivní smlouvy, vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo individuální smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
  Pomocí těchto nástrojů je možno specifikovat širou škálu překážek na straně zaměstnance, případně naléhavé provozní důvody.
  V tomto směru je možno se ztotožnit s názorem mluvčí MPSV z 27. 10. 2012, podle kterého převádět dovolenou do dalšího roku může zaměstnavatel ve vnitřním předpisu.
  Převod dovolené podle vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy však musí respektovat princi zákoníku práce, že jak vnitřní předpis, tak kolektivní smlouva může upravovat pouze práva, nikoliv povinnosti zaměstnanců vyplývajících z pracovněprávních vztahů (s výjimkou Pracovního řádu). Využití možnosti převodu zbývající části dovolené do následujícího kalendářního roku musí být zásadně ponechána na zvážení zaměstnance.

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o úřednících

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona o úřednících

  OS SOO s přihlédnutím ke stanovisku z roku 2008 a 2011 odmítá předložený návrh zákona jako celek. Velmi nízká úroveň a problematičnost předloženého návrhu zákona především v částech řešících právní postavení zaměstnanců stanovených organizačních složek státu a územních samosprávných celků vyžaduje zahájit diskusi napříč jednotlivými připomínkovými místy, obdobně jako tomu bylo v roce 2008. Tato diskuse musí být spojená s podrobnou analýzou stávajícího stavu, jasně popsaných kladů a záporů stávajících právních úprav. Měla by vést k definitivnímu řešení právního postavení úředníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků, které bude odpovídat společenské potřebě, ekonomickým možnostem a standardu běžném v členských zemích Evropské Unie.

  Stanovisko OS SOO k návrhu rozpočtu na rok 2013

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k platové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013

  Ministerstvo financí na základě usnesení vlády ze dne 26. června 2012 č. 457 připravilo pro jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace. Součástí dokumentace je i „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015“ a „Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2014 a 2015“.
  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 084,7 mld. Kč a v objemu výdajů 1 184,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč. Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2013 ve výši 2,9 % (v metodice ESA95).
  Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy. Další zmrazení nebo dokonce pokles platů považuje jak z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců, tak i rozsahu a složitosti vykonávané práce, za absolutně nepřijatelný. Požaduje proto navýšení objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v letech 2012 a 2013.

  Stanovisko OS SOO k návrhu MPSV na úpravu platů politiků

   

  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu MPSV ČR na úpravu platů politiků v roce 2013.

  Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil k návrhu ministra Drábka na zvýšení platů politiků
  „Pokud vláda schválí návrh ministra Jaromíra Drábka na zvýšení platů politiků v době, kdy velkému počtu zaměstnanců stagnují či se propadají reálné mzdy a platy, kdy zvýšení DPH citelně dopadá na rodinné finance a část populace se začíná ocitat na hranici chudoby, jde o nehorázný výsměch občanům ČR. Je to vláda ještě větších gaunerů, než jsem si myslel,“ doslova reagoval Jaroslav Zavadil.

  Návrh změny zákona o obecní policii

   

  Přípravě předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh zákona“), předcházelo zpracování Analýzy možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místní samosprávy, která mezi svými závěry obsáhla i základní východiska pro zpracování návrhu zákona. Tato Analýza byla zpracována Ministerstvem vnitra, byla projednána v mezirezortním připomínkovém řízení a byla schválena vládou České republiky dne 13. července 2011 jejím usnesením č. 533. V tomto svém usnesení uložila vláda ministru vnitra předložit vládě v návaznosti na schválenou Analýzu do 30. června 2012 návrhy změn zákonů o obecní policii, o přestupcích, o obcích a dalších zákonů souvisejících.

  Návrh vyhlášek týkajících se Celní správy ČR

   

  Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, návrh vyhlášky o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu, a návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

  Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky (dále jen „zákon o Celní správě České republiky“). V této souvislosti se předkládají návrhy prováděcích vyhlášek podle zmocnění v ustanoveních § 6 odst. 6 a v § 9 odst. 4, která byla do textu zákona o Celní správě České republiky doplněna během jeho projednání v Parlamentu České republiky (další dvě prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, v jejichž případě bylo zmocnění do textu návrhu zákona zahrnuto od samého počátku, již prošly meziresortním připomínkovým řízením v průběhu roku 2011).

  Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství

   

  Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství

  Věcný záměr zákona o státním zastupitelství je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády, podle něhož „…Vláda se rovněž zaměří na postavení státního zastupitelství, provede změny příslušných předpisů tak, aby posílila jeho nezávislost a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci. Dojde ke změně způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to uzákoněním výkonu funkce na dobu určitou, ke změně způsobu dohledové pravomoci nadřízených, změně způsobu a formy ukládání závazných pokynů a v neposlední řadě rovněž změně způsobu přidělování případů.“

  Práce přesčas a zákoník práce

   

  Problematika přesčasové práce je upravena ustanovením § 93 zákoníku práce a dalšími ustanoveními, které na tento paragraf navazují.

   
   

  Poslední aktualizace: 16. 10. 2019

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG