Státní rozpočet na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje

19. 9. 2016

 

ČMKOS – Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2017

Shrnutí doporučení a požadavků ČMKOS:

 • ČMKOS požaduje zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti na úroveň 7 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit na rok 2017 valorizaci důchodů na úrovni 2,7 %.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit od 1. ledna 2017 valorizaci životního a existenčního minima.
 • ČMKOS opětovně požaduje, aby vláda ČR uložila ministrovi zdravotnictví navrhnout systémová opatření, která povedou ke zvýšení počtu zdravotnického personálu a která budou výrazně podpořena – mimo jiné zdroje i ze státního rozpočtu.
 • ČMKOS požaduje zvýšit položku finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) z navrhovaných 8 804 659 202 Kč minimálně na 9,7 mld. Kč.
 • ČMKOS na základě dosavadního vývoje platů požaduje navýšení celkového objemu prostředků na platy pro zaměstnance odměňované podle ZSS cca o 0,8 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zajistit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (§ 320a ZP) ve výši 40 mil. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zvýšit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 ZP) na 52 mil. Kč.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Změna NV o platových poměrech státních zaměstnanců

  18. 7. 2016

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu NV, kterým se mění NV o platových poměrech státních zaměstnanců

  ČMKOS vnímá skutečnost, že implementace zákona o státní službě přinesla v praxi řadu problémů včetně platové nekonkurenceschopnosti státní služby a s ní související absenci dlouhodobé motivace státních zaměstnanců.

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti

  9. 6. 2016

   

  Stanovisko ČMKOS k materiálu Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti – analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci

  ČMKOS nesouhlasí s rozšířením institutu zkoušek spolehlivosti na zaměstnance ve veřejné správě, ať jde o zaměstnance ÚSC nebo vyšších ÚSC, včetně strážníků obecních či městských policií, na státní úředníky podle zákona o státní službě a na zaměstnance ve správních úřadech.

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

  9. 6. 2016

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti

  Předkladatel postoupil do připomínkového řízení již několikátý návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Českomoravská konfederace odborových svazů se k předchozím návrhům věcně vyjadřovala a u řady poznámek nemění svůj postoj ani při připomínkovaném novém návrhu. Jejich podstatou je, že se navrhuje vytvořit velmi rigidní a nepružný soudní proces uznávání a zapisování statusu veřejné prospěšnosti, s nímž navrhovaný zákon nespojuje konkrétní benefity, o nichž hovoří (osvobození od soudních poplatků, daňové úlevy apod.).

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Návrh změn nařízení vlády o platových poměrech

  12. 10. 2015

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhům nařízení vlády, kterými se mění NV o platových poměrech

  Ze stanoviska ČMKOS k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců:
  Českomoravská konfederace odborových svazů a odborové svazy v ní sdružené, zejména Odborový svaz státních orgánů a organizací a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, předkládají společně připomínky k předloženým návrhům nařízení vlády.

  Stanovisko ČMKOS k návrhům nařízení vlády naleznete ZDE.

  Dodatečné stanovisko ČMKOS k návrhům nařízení vlády naleznete ZDE.

  Návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon

  21. 7. 2015

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon

  Českomoravská konfederace odborových svazů považuje navržené změny ve svém souhrnu za pozitivní a lze předpokládat, že tato novelizace stavebního zákona umožní urychlení a zpružnění celého procesu stavebního řízení od územního plánování až po kolaudaci staveb. Měl by se tímto odstranit stávající paradoxní stav, že jsou sice vyčleněny finanční prostředky, nelze však stavby realizovat z důvodu nevyhovující legislativy.

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Návrhu zákona, kterým se mění zákon o obecní policii

  1. 7. 2015

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon o obecní policii

  Návrh zákona ČMKOS považuje za nedostatečný. Stávající zákon má ještě řadu dalších nedostatků, které však předkladatel v tomto návrhu vůbec neřeší.

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Návrhu zákona o státním zastupitelsví

  1. 7. 2015

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o státním zastupitelsví

  Návrh zákona ČMKOS považuje za nedokonalý. Z nejasných důvodů se zavádí pravidelné hodnocení státních zástupců (u soudců nic podobného není), přitom při kariérním postupu se zpracovává další hodnocení, pak ovšem není jasné, k čemu bude sloužit toto opakované hodnocení prováděné nadřízeným státním zástupcem. Zejména na okresních státních zastupitelstvích, kde okresní státní zástupce vykonává běžnou činnost státního zástupce v trestním řízení a navíc i správu okresního státního zastupitelství, povede tento institut k dalšímu administrativnímu zatěžování těchto vedoucích pracovníků.

  Celý text „Stanoviska ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Návrh nařízení vlády o systému služebního hodnocení

  25. 3. 2015

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády o systému služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

  Předložený návrh nařízení vlády považujeme za složitý, nepřehledný a obtížně pochopitelný. Propočty výsledků služebního hodnocení jsou administrativně náročné, deklarovaný postup nezajišťuje objektivitu hodnocení a zachování zásady rovného přístupu v rámci plnění služebních úkolů.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády naleznete ZDE.

  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

  12. 2. 2015

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby, byl připraven Ministerstvem vnitra na základě zmocnění v § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh zákona o evidenci odborových organizací

  11. 12. 2014

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu zákona o evidenci odborových organizací

  Stanovisko ČMKOS vychází na základě negativních zkušeností s praxí rejstříkových soudů z požadavku, aby nová právní úprava evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů respektovala smysl a poslání působení sociálních partnerů jako významného prvku demokracie, aby nebyla ve vztahu k nim byrokratická, nebyla administrativně náročná ani pro státní orgán, který ji bude provádět, a aby nekladla nadbytečné či nepotřebné podmínky a požadavky, administrativní či finanční povahy na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

  3. 12. 2014

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

  Českomoravská konfederace odborových svazů a odborové svazy v ní z důvodu zkráceného termínu v rámci připomínkového řízení, překotného přijímání prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě a to ještě předkládání postupnému, namítá, že není možné se s materií zcela odpovědně a komplexně vypořádat. Z tohoto důvodu uplatňujeme zásadní požadavek, aby předkládané právní předpisy garantovaly, že po vstupu v účinnost služebního zákona a doprovodných právních předpisů nedojde ke zhoršení postavení státních zaměstnanců, a to zejména ve vztahu k jejich odměňování a k výši jejich platových tarifů.

  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  3. 12. 2014

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  ČMKOS velice kladně hodnotí zrušení možnosti plošného využívání zvláštního způsobu určování tarifního platu. Současně opětovně a důrazně upozorňuje, že podmínky pro uplatnění zvláštní způsobu určení platového tarifu obsažené v nařízení vlády č. 224/2014 Sb. a v zákoně č. 250/2014 Sb. jsou diskriminační. Rovněž jsou podle názoru ČMKOS v rozporu s Úmluvou č. 111 Mezinárodní organizace práce.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  2. 10. 2014

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  ČMKOS nesouhlasí s avizovanou výší valorizace platových tarifů ve výši 3,5 % a požaduje:
  1) s účinností od 1. 11. 2014 provést valorizaci platových tarifů (všech příloh nařízení vlády) platných pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, a to ve výši odpovídající celému celoročnímu nárůstu objemu platů o 3,5 %;
  2) v návrhu rozpočtu na rok 2015 zvýšit plánovaný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 1,5 % na 5 %.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh státního rozpočtu na rok 2015

  18. 9. 2014

   

  ČMKOS - Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a odhad vývoje ekonomiky

  Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje současnou koalici za to, že se jednoznačně snaží naplňovat sliby občanům, formulovaným v jejím programovém prohlášení. Všechny výše uvedené kroky koalice jsou v naprostém souladu s dlouhodobým programovým směřováním ČMKOS a ČMKOS je proto plně podporuje.
  ČMKOS zároveň oceňuje, že se všechny tyto priority navrhují realizovat souběžně s poklesem deficitu (ten by měl dosáhnout hodnoty 100 mld. Kč) a při stagnaci zdanění (složená daňová kvóta má v roce 2015 dosáhnout hodnoty 34,6 %).

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Stanovisko k materiálu MPSV ČR

  25. 8. 2014

   

  Stanovisko k materiálu MPSV ČR „Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce“

  Českomoravská konfederace odborových svazů pozitivně hodnotí, že řada námětů je obsažena v předloženém materiálu.
  Nicméně navrhuje dále do materiálu doplnit následující:

 • zavedení použitelného mechanismu ve stylu „kurzarbeitu“;
 • revidovat restriktivní opatření v zákonu o zaměstnanosti vůči uchazečům o zaměstnání (prodloužení rozhodné doby pro přiznávání podpor, znovuzavedení doby vzdělávání jako náhradní doby pro přiznání podpor, revize sankcí při opuštění zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce);
 • přehodnotit spolupráci úřadů práce s agenturami, resp. spíše se orientovat na jejich omezení;
 • posoudit, zda opatření č. 3 (slevy na sociálním pojištění) jako stimulační prvek pro zaměstnavatele vedoucí ke tvorbě pracovních míst nebude mít negativní dopady na příjmy státního rozpočtu;
 • ČMKOS nesouhlasí s omezením tzv. nekolidujícího zaměstnání (opatření č. 19) a požaduje návrat k původní legislativní úpravě.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

  30. 7. 2014

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)

  ČMKOS upozorňuje na skutečnost, že při tripartitních jednáních, která proběhla v otázce právního postavení a evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů mezi představiteli ČMKOS, SP ČR, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a panem předsedou vlády bylo dosaženo shody, že s ohledem na závazky České republiky vyplývající z řady ratifikovaných mezinárodních smluv a paktů, zejména z ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se organizovat, 1948, je nepřípustné ve vztahu k odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů aplikovat soudní řízení, v jehož rámci by došlo k přezkoumávání charakteru činnosti odborových organizací, popřípadě odborových organizací.
  Přesto Ministerstvo spravedlnosti v rozporu se závěry dosaženými na výše uvedené úrovni, které byly potvrzeny opakovaně i při jednání Rady hospodářské a sociální dohody, v navrhovaném návrhu zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z již zmíněné ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se organizovat, 1948, počítá s občanským soudním řízením ve věcech zápisu statusu veřejné prospěšnosti odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Mám nárok na ochranné nápoje?

  7. 7. 2014

   

  V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z hlavních hygienických požadavků na pracoviště, že zaměstnavatel musí zajistit všem zaměstnancům podle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pitnou vodu v množství postačujícím pro potřeby pití.

  Celé vyjádření ČMKOS naleznete ZDE, případně ke stažení ZDE.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

  1. 7. 2014

   

  Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

  Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s návrhem dalšího omezením týkajícího se možnosti pobírat podporu v nezaměstnanosti v souvislosti s institutem nekolidujícího zaměstnání.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh služebního zákona

  20. 6. 2014

   

  Společné Stanovisko ČMKOS a OS SOO k návrhu zákona o státní službě a o změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) – Pracovní verze ke dni 29.5.2014

  ČMKOS po podrobné analýze předloženého „pozměňovacího návrhu zákona o státní službě“ upozorňuje, že nestandardní způsob legislativního řešení, které má zajistit urychlené naplnění vládou sledovaných cílů v této oblasti, v sobě skrývá řadu rizik, a to jak ústavněprávních, tak z hlediska zásadního zhoršení postavení státních zaměstnanců a jejich odměňování.
  ČMKOS je přesvědčena, že to ve svém důsledku povede v případě přijetí navrhované úpravy k poklesu zájmu, zejména ze strany kvalifikovaných uchazečů, o práci ve státní službě. Stejně tak není zabezpečena proklamovaná „depolitizace státní služby“ s ohledem na zachování politického rozhodování o nejvyšších místech státních zaměstnanců, což nepochybně negativně bude působit na celý výkon státní služby.
  S ohledem na uvedené důvody ČMKOS požaduje, aby navrhovaná úprava byla upravena podle následujících připomínek, zejména aby již od počátku účinnosti nově navrhované právní úpravy byl u státních zaměstnanců uplatněn nový systém odměňování, které bude zohledňovat, zejména plně kompenzovat zhoršení postavení a podmínek výkonu práce státních zaměstnanců, na která upozorňujeme v našich připomínkách.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

  17. 6. 2014

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

  ČMKOS vstoupila do připomínkového řízení klíčové novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s velkou nadějí. ČMKOS byla v posledních deseti letech prakticky jediným výrazným kritikem daňových reforem předchozích vládních koalic. Reforem vedoucích k postupné deformaci a destrukci daňového systému České republiky.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Stanovisko k materiálu o podpoře ekonomického růstu

  31. 3. 2014

   

  Stanovisko ČMKOS k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o podpoře ekonomického růstu

  Předloženým dokumentem se vláda snaží splnit jeden z bodů zasedání tripartity dne 11. února 2014. V tomto bodě sociální partneři požadovali vypracovat vládní návrh opatření na podporu ekonomického růstu a boje s nezaměstnaností. Premiér Sobotka slíbil, že takovýto materiál předloží na jednání tripartity 13. března 2014.
  Jako celek tento dokument nemůže ani zdaleka naplnit to, co bylo deklarováno v jeho názvu, resp. nenaplňuje záměr sociálních partnerů dozvědět se, jaká bude hospodářská politika vlády a jak hodlá vláda dosáhnout překonání současné hospodářské stagnace.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh Plánu legislativních prací vlády

  3. 3. 2014

   

  Stanovisko ČMKOS k "Návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017"

  Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby

 • ze strany vlády došlo k podpoře sociálního dialogu ve všech jeho formách (RHSD, národní i evropský bilaterální sociální dialog, kolektivní vyjednávání apod.), včetně zajištění podmínek pro činnost odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, zejména zachováním daňové účinnosti příspěvků odváděných jejich členy na činnost odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.
 • vláda zajistila zajistit podmínky a dostatečný časový prostor pro uplatnění připomínek sociálních partnerů a pro diskuzi s odbornou veřejností.
 • vláda obnovila v rámci legislativního procesu uplatňování a projednávání zásadních připomínek sociálních partnerů (dnes jsou brány pouze jako doporučující bez povinnosti navrhovatelů tyto připomínky
 • vláda ukončila legislativní praxi, kdy rozsáhlé věcné a legislativní změny vlastních vládních návrhů zákonů načetl až ve druhém čtení jí vybraný koaliční poslanec a sociální partneři tak ztratili reálnou možnost se k nim vyjádřit v rámci připomínkového řízení, natož jednat o případných změnách v rámci tripartity.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Rozpočet na rok 2013 a odhad vývoje ekonomiky na rok 2014

  22. 1. 2014

   

  ČMKOS - Plnění rozpočtu na rok 2013 a odhad vývoje ekonomiky na rok 2014

  Dne 2. ledna 2014 byl Ministerstvem financí publikován předběžný odhad výsledků hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 a to pod velmi optimistickým nadpisem „Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008“.
  Bývalý mistopředseda Nečasovy vlády a dvojnásobný bývalý ministr financí M. Kalousek nelenil - a aby snad nenechal nikoho na pochybách - rychle se médiím představil jako otec tohoto „ekonomického zázraku“. A nutno dodat, že právem. Vždyť výsledky a v prvé řadě důsledky státního rozpočtu roku 2013 nejsou ničím jiným než přímým pokračováním destrukční rozpočtové politiky vládních pravicových koalic předchozích let.
  Už pouhý letmý pohled do vlastního rozboru ministerstva financí ukazuje, že výsledky práce předchozí vládní koalice na poli veřejných financí jsou ve skutečnosti katastrofální a pro českou ekonomiku zničující. Na tom bohužel vláda Jiřího Rusnoka vládnoucí půl roku a navíc s omezeným mandátem v demisi nemohla nic změnit.

  Celou analýzu naleznete ZDE.

  Návrh dalšího postupu novelizace služebního zákona

  18. 12. 2013

   

  Společné stanovisko ČMKOS a OS SOO k materiálu „Návrh dalšího postupu novelizace služebního zákona“

  ČMKOS a OS státních orgánů a organizací souhlasí s tím, že je nutné urychleně řešit právní úpravu zaměstnávání fyzických osob vykonávajících státní správu v ministerstvech a dalších správních úřadech. Jsme si vědomi toho, že přijetí zákona o úřednících je důležité nejen pro stabilizaci a odpolitizování státní správy, ale i pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

  Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

  7. 11. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

  ČMKOS vznáší k předloženému návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) zásadní připomínku a požaduje navýšení koeficientu valorizace alespoň na 1,0%. Navrhované zvýšení o 0,4% považujeme za absolutně nedostatečné vzhledem k všeobecně předpokládanému inflačnímu vývoji v letošním i příštím roce.

  Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev

  6. 11. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

  ČMKOS jednoznačně doporučuje variantu C/1, na základě které má dojít k vyrovnání snížených odměn členů zastupitelstva na úroveň roku 2010. Podle našeho předpokladu by uvedený postup zvýšil možnost navýšení prostředků na platy i pro zaměstnance územních samosprávných celků, kterým byly v rámci úsporných opatření rovněž výrazně sníženy jejich průměrné platy.

  Stanovisko ČMKOS ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb.

  29. 10. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

  Nad rámec předloženého návrhu Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje navýšení základního přídělu do FKSP na úroveň platnou do konce roku 2010, tj. požaduje stanovit, že fond se tvoří 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

  20. 9. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a výhled ekonomiky na příští rok

  Předložený návrh rozpočtu nevyjadřuje nic jiného, než potvrzení konceptu rozpočtové a hospodářské politiky předchozí vládní koalice.
  ČMKOS chápe debatu o rozpočtu prioritně jako debatu o tom, zda by současná vláda – byť v demisi – neměla reagovat na zhoršující se ekonomickou situaci mnohem aktivněji. ČMKOS je přesvědčena, že by se tato vláda neměla zbavit své odpovědnosti za vývoj v jednotlivých rezortech tak i v ekonomice jako celku a že by přes omezení svého mandátu měla mnohem výrazněji přispět tak k naplnění klíčového úkolu, který si vytkla ve svém programovém prohlášení tj. k obnovení ekonomického růstu a boji s narůstající nezaměstnaností. Především kvůli naplnění těchto bodů vyjádřila ČMKOS této vládě a jejímu programovému prohlášení podporu.

  Prohlášení ČMKOS k aktuálnímu vývoji české ekonomiky

  20. 8. 2013

   

  Hrubý domácí produkt změřený srovnatelně s minulými čtvrtletími, to znamená očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy jednak meziročně o 1,2 % klesl, ale současně, a to ve srovnání s 1. čtvrtletím letošního roku, byl naopak o 0,7 % vyšší. HDP byl ve srovnání se druhým čtvrtletím minulého roku podle předběžného odhadu meziročně níže o 1,2 %, a za celé 1. pololetí dokonce o 1,8 %!

  Prohlášení ČMKOS naleznete ZDE.

  Práce v horku a povinnosti zaměstnavatele

  21. 6. 2013

   

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS naleznete na stránkách e-sondy.cz ZDE.

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS ke stažení ZDE.

  Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2012

  10. 6. 2013

   

  Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2012 a záměry ČMKOS v oblasti zaměstnanosti pro rok 2013

  Obsah:
  I. Vývoj na trhu práce
  II. Státní politika zaměstnanosti a očekávání pro rok 2012
  III. Změny legislativních norem týkajících se zaměstnanosti a Národní plán reforem
  IV. Evropská strategie zaměstnanosti
  V. Záměry ČMKOS v oblasti zaměstnanosti pro rok 2013

  Znění celého materiálu naleznete ZDE.

  Další doklad mizérie hospodářské politiky české vlády

  7. 6. 2013

   

  Zveřejněné, upřesněné údaje o vývoji HDP v prvním čtvrtletí letošního roku – pokles HDP o 2,2% - jsou jen dalším dokladem mizérie a naprosté bezradnosti hospodářské politiky současné vlády, i když nás její představitelé denně ujišťují o její úspěšnosti.

  Znění celé tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády o minimální mzdě

  3. 6. 2013

   

  Českomoravská konfederace odborových svazů akceptuje návrh na zvýšení základní sazby minimální mzdy na 8 500 Kč měsíčně, resp. 50,60 Kč od 1. 7. 2013.
  ČMKOS považuje předložený návrh za první krok postupného zvyšování minimální mzdy. Valorizace minimální mzdy musí pokračovat, tak aby minimální mzda znovu plnila svou sociálně-ochrannou funkci i motivační funkci.
  Připomínáme, že filozofie minimální mzdy obsažená v Evropské sociální chartě, vyžaduje, aby hodnota minimální mzdy dosahovala cca 68 % úrovně průměrné mzdy v národním hospodářství (50 % čisté mzdy za národní hospodářství).

  ČMKOS: Rekordní pokles HDP nevěstí nic dobrého

  15. 5. 2013

   

  ČMKOS je nucena důrazně konstatovat, že opět jako při krizi v roce 2008–2009 se promarnilo a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smysluplných protikrizových opatření. Údaje za první čtvrtletí 2013 totiž jasně signalizují, že krize prvotně způsobená přehnanou restrikcí vlády se vlivem vnějších faktorů dále prohlubuje a že jsme fakticky teprve na jejím začátku.

  Znění celého návrhu řešení naleznete ZDE.

  Společné stanovisko k příloze návrhu usnesení Vlády ČR

  26. 4. 2013

   

  Společné Stanovisko ČMKOS a OS SOO k materiálu „Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení“

  Souhlasíme s předkladatelem, že ve státní správě jako celku neexistuje jednotná personální politika. Je nepochybné, že ve svém důsledku je proto personální politika roztříštěná, nepřispívá v řadě případů k zvýšení základních výkonnostních a kvalitativních parametrů státní správy jako celku. Absence povinnosti realizovat výběrová řízení na základě jednotného závazného postupu umožňuje obsazovat důležitá místa svévolně a nikoli na základě odbornosti a výkonnosti. Tím se vytváří předpoklady pro nežádoucí uplatnění klientelismu a s tím spojeného možného budoucího korupčního jednání. Rovněž v případě pracovního hodnoceni, jehož používání je již velmi rozšířené, dosud neexistuje jednotný postup, který by u zaměstnanců státní správy garantoval maximální míru objektivity pracovního hodnocení a eliminoval možnost diskriminace a riziko korupčního jednání.
  ČMKOS však zásadně nesouhlasí s tím, jakým způsobem se navrhuje dané problémy řešit. S podivem konstatujeme, že po více jak dvaceti letech snah vybudovat právní stát, je předložen materiál, který se zcela ve stylu totalitních praktik snaží uložit povinnosti osobám, především zaměstnancům, mimo zákonnou úpravu. Ústava ČR jednoznačně ukládá, že povinnosti musí být stanoveny zákonem, nikoliv jinou normou, jako je tomu v tomto případě.

  Stanovisko ČMKOS k Plánu MPSV pro zaměstnanost

  26. 3. 2013

   

  ČMKOS vítá předložený plán jako určitou pozitivní reakci na své požadavky a náměty předložené na jednání tripartity dne 26. 2. 2013.
  ČMKOS kladně hodnotí jako významný posun zejména fakt, že je přislíben nárůst finančních prostředků na (aktivní) politiku zaměstnanosti. Není ovšem vyspecifikováno, jakým způsobem bude tato suma získána, případně zda je tento krok konzultován s ministerstvem financí, neboli do jaké míry je tento příslib reálný.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o Úřadu práce ČR

  22. 3. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a další související zákony, ve vztahu ke kartě sociálních systémů.

  Českomoravská konfederace odborových svazů od samého počátku připravovaný systém výplat nepojistných dávek a podpor v nezaměstnanosti kritizovala. Systém jsme pokládali za rozporuplný, který osobám, pobírajícím tyto dávky, namísto zjednodušení přinese jen komplikace, což potvrzuje mj. i skutečnost, že v tak krátké době od nabytí účinnosti příslušných předpisů je nezbytná jejich novelizace. ČMKOS proto plně podporuje záměr zrušit funkci sKarty jako univerzálního povinného platebního prostředku navíc obsluhovaného finanční institucí s exkluzivními právy jej spravovat. V tomto ohledu je vůbec sporné, zda tento typ finančních operací, které vyplývají ze zákonných ustanovení, by neměl být realizován prostřednictvím státem kontrolovaných subjektů (ČNB), aby se tak zamezilo podezření ze zneužívání povinných platebních toků tohoto typu k navyšování soukromých zisků.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákonu o rejstříku spolků

  19. 3. 2013

   

  Právní úpravu, která z citovaného návrhu vyplývá, resp. působnost daného předpisu, je třeba vnímat v souladu s ustanovením § 3025 nového občanského zákoníku, kterým se v souladu s principem uplatnění závaznosti mezinárodních pramenů práva podrobuje i aplikace navrženého předpisu výhradě souladu se standardy garantovanými zejm. mezinárodními úmluvami MOP, jimiž je Česká republika vázána.
  Návrh tohoto zákona je podle názoru ČMKOS v některých případech v rozporu zejména s Úmluvou MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 489/1990 Sb.). Z úmluvy obecně vyplývá, že činnost, organizace i vlastní struktura odborové organizace je autonomním polem působnosti odborových organizací a má tak být vystříhána ingerence státní moci. Praktickým důsledkem této závazné mezinárodní úpravy pak je, že zápis odborové organizace (obdobně organizace zaměstnavatelů) do rejstříku spolků může mít jen deklaratorní charakter, nikoliv konstitutivní, tj. že odborová organizace vzniká nezávisle na této registraci (srov. současnou právní úpravu o sdružování občanů a § 3 025 odst. 2 nového občanského zákoníku).

  Stanovisko ČMKOS - zákon o statusu veřejné prospěšnosti

  6. 3. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti

  Pojem veřejné prospěšnosti není dnešnímu právu znám. V českém právním řádu tak neexistuje obecná úprava právnických osob vykonávající veřejně prospěšnou činnost či poskytující veřejně prospěšné služby.
  Podle návrhu zákona by status veřejné prospěšnosti nemohly získat odborové organizace a také celá řada dalších občanských sdružení (spolků podle právní úpravy nového občanského zákoníku), které vyvíjejí činnost v zájmu svých členů a mají příjmy z příspěvků svých členů. Odborové organizace ve významném rozsahu vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost nejen v zájmu svých členů, nýbrž v zájmu všech zaměstnanců (tj. i odborově neorganizovaných), jako je tomu např. jejich působení v rámci kolektivního vyjednávání či v rámci kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. vykonávají činnosti uvedené v § 320 až 323 zákoníku práce v zájmu všech obyvatel České republiky (projednávají návrhy zákonů a ostatních právních předpisů, ale i nelegislativních opatření vlády a ostatních ústředních správních orgánů týkajících se zájmů všech pracujících, tj. včetně osob samostatně výdělečně činných, nezaměstnaných, důchodců, osob se zdravotním postižením, popř. jiných osob ocitajících se ve zvlášť zranitelném postavení, dbají o dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a předpisů o BOZP apod.).
  Českomoravská konfederace odborových svazů odmítá návrh zákona jako celek a požaduje jeho stažení z legislativního procesu a přepracování.

  Stanovisko ČMKOS - zákon o změně daňových zákonů

  6. 3. 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách

  Předkládaný návrh zákona je snad nejkomplikovanějším, nejméně přehledným a zcela určitě i nejabsurdnějším legislativním počinem, který se v oblasti daní objevil za poslední léta. Ze strany Ministerstva financí se jedná opětovně o pokus protlačit věcné změny daňových zákonů, zejména zvýšit daňové zatížení některých skupin daňových poplatníků, zejména zaměstnanců, nyní pod záminkou „rekodifikace soukromého práva hmotného“. Vládní koalice pokračuje v ideologicky předpojatém snižování daní a pojistného firmám a OSVČ a v přenášení tíhy daňového břemene na středně a nízko příjmové skupiny obyvatelstva, především na zaměstnance.

  Společné stanovisko k návrhu zákonu o státních úřednících

  25. 2. 2013

   

  Společné stanovisko OS SOO a ČMKOS k návrhu zákonu o státních úřednících

  Podle důvodové zprávy je cílem návrhu zákona zajistit odpolitizování, profesionalizaci, stabilizaci a transparentnost státní správy a stanovení hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě. Tyto cíle však předložený návrh zákona nesplňuje. Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční neujasněnosti návrhu zákona, k jeho věcnému obsahu, k nejasnosti textu některých ustanovení a jejich neprovázanosti a k významné nevyváženosti jednotlivých částí návrhu zákona. Návrh zákona o státních úřednících je v části první kompilátem úprav vybraných institutů převzatých z některých zákonů případně autory návrhu zákona dále upravených, což připouští také předkladatel návrhu zákona. Jedná se však o kompilát velmi nízké kvality svědčící o koncepční neujasněnosti podstaty a smyslu právní úpravy a v některých případech o naprostém nepochopení přejímané úpravy příslušného institutu (např. úřednické hodnosti převzaté z předválečné služební pragmatiky).
  Odborový svaz státních orgánů a organizací a ČMKOS vítají, že předkladatel přistoupil k oddělené právní úpravě úředníků státní správy, což byl dlouhodobý požadavek odborů. Vůči předložené verzi návrhu zákona o státních úřednících však máme zásadní výhrady, které uvádíme výše. Z těchto důvodů nesouhlasíme s předloženým návrhem zákona a požadujeme jeho přepracování. Trváme na tom, aby současně s přepracovaným návrhem zákona byl předložen také návrh změnového zákona, bez kterého nelze odpovědně návrh zákona posoudit. Odborový svaz státních orgánů a organizací a Českomoravská konfederace odborových svazů trvají na vypořádání zásadních připomínek v souladu s Legislativními pravidly vlády.

  Stanovisko ČMKOS k zákonu o tzv. finanční ústavě

  5. 2. 2013

   

  Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 20. prosince 2012 byl vládou předložen návrh zákona o tzv. finanční ústavě. Při samotném jednání RHSD byl tento bod programu stažen s tím, že bude projednán samostatně do konce ledna. Toto jednání se již neuskutečnilo.
  Vláda ústy premiéra P. Nečase na předsednictvu RHSD sociálním partnerům slíbila, že v tripartitě bude návrh „finanční ústavy“ řádně projednán v termínu mezi prvním a druhým čtením v Parlamentu ČR.
  ČMKOS proto považuje za nutné připomenout své původní stanovisko k tomuto zákonu, neboť je přesvědčena, že jeho přijetím by došlo k dalšímu zhoršení jak hospodářské, tak sociální situace v České republice. (zdroj: ČMKOS)

  ČMKOS aktuálně k důchodové reformě

  3. 1. 2013

   

  Past jménem druhý pilíř

  Od Nového roku se pro občany, kteří musí být jednak starší 18 let, jednak už nesmějí mít přiznaný státní starobní důchod, otevírá problematická možnost zapojit se do privátního fondového II. pilíře českého důchodového systému.
  Pokud se tak dobrovolně rozhodnou (do určitého termínu, to záleží na věku), poté budou mít na desítky let dopředu, vlastně až do doby odchodu do starobního důchodu, zákonnou povinnost nejen trvale vyvádět z I. pilíře 3 % svých odvodů a přesměrovat je do II. pilíře, ale současně budou mít druhou povinnost k nim přidávat ještě další 2 % odvodu z výpočtového základu (dříve z hrubé mzdy). Do II. pilíře tak bude směřovat celkem 5 % plateb na sociální pojištění každého z potenciálních účastníků.
  Každý, kdo se i jen okrajově o svůj budoucí důchod zajímá, si měl možnost v poslední době přečíst nepřeberné množství článků či slyšet spousty besed a komentářů na toto téma. Nekompromisně je třeba říci, že v drtivé většině jde o neúplná sdělení, mnohdy polopravdy a někdy o naprosté bláboly. Pokusme se reagovat na pět typických tvrzení a otázek týkajících se vstupu do II. pilíře – uvést klíčová pro a proti. (Zdroj: REVUE sondy)

  Návrh vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  Českomoravská konfederace odborových svazů považuje za nezbytné, aby v nejbližším období byly valorizovány všechny stupnice platových tarifů v rozsahu, který by kompenzoval pokles reálných platů zaměstnanců této sféry v letech 2011-2013. V tomto směru se jedná o opakovaně prosazovaný požadavek odborů.

  ČMKOS důrazně připomíná skutečnost, že pokud má být naplněn cíl navrhované právní úpravy, který spočívá v posílení významu platového tarifu jako nepodkročitelné nárokové složky platu, je nezbytně nutné upravit znění § 6 předmětného nařízení vlády. Požaduje proto, aby okruh zaměstnanců, kterým lze určit platový tarif v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy, byl v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., vymezen v rozsahu platném do 31.12.2010.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o úřednících

   

  Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a odmítá jej jako celek. Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční neujasněnosti návrhu zákona, k jeho věcnému obsahu, k nejednotné terminologii a tím i k nejasnosti textu některých ustanovení a jejich neprovázanosti a k významné nevyváženosti jednotlivých částí návrhu zákona.

  Stanovisko ČMKOS k návrhu rozpočtu na rok 2013

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu a výhled české ekonomiky na rok 2013

  Zdá se, že veřejnosti a některým sdělovacím prostředkům stále není příliš zřejmý fakt, že zákon o státním rozpočtu charakterizuje jen výseč toho, co se ve skutečnosti bude odehrávat ve veřejných a také v soukromých financích každého občana. Evidentně (a do značné míry záměrně) chybí komplexní informace o celkovém reálném vývoji všech rozpočtů pro příští rok.
  Základní vadou návrhu, a jak ukazuje současný vývoj, zároveň i rizikem jeho schválení v předložené struktuře je jeho založení na zákonech, které nebyly schváleny Parlamentem. Přes opakované sliby vlády trvající více než tři čtvrtě roku, nebyl dodnes vypracován žádný program aktivních opatření na podporu ekonomického růstu.
  Zásadní rizika rozpočtu na rok 2013 jsou však skryta přímo v odhadech základních parametrů rozpočtu na rok 2013. Předložený návrh státního rozpočtu ČR vytváří značná rizika i v ostatních částech veřejných financí. Předložený návrh rozpočtu zakládá velmi silné riziko nárůstu chudoby u rozsáhlých skupin obyvatelstva – především u důchodců.
  Vývoj ekonomiky bude v nadcházejícím období poznamenán pokračující hospodářskou krizí především ve vyspělých zemích.
  Návrh státního rozpočtu počítá s dalším meziročním snížením objemu prostředků na platy, s čímž ČMKOS zásadně nesouhlasí. Tzn. i v roce 2013 bude pokračovat stagnace až propad platů převážné většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy. ČMKOS proto požaduje navýšit objem prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v roce 2011 a pokrytí nárůstu spotřebitelských cen v letech 2012 a 2013, a to formou valorizace platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy. V této souvislosti je také nezbytné nutné od 1. ledna 2013 provést i valorizaci minimální (zaručené) mzdy, a to nejméně na úrovni růstu spotřebitelských cen od její poslední valorizace jinak hrozí, že zaměstnanci vykonávající méně kvalifikovanou práci se propadnou do chudoby.

  Stanovisko ČMKOS - pracovní úrazy a nemoci z povolání

   

  Stanovisko ČMKOS k „Analýze problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení“

  Českomoravská konfederace odborových svazů projednala předloženou „Analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení“ na zasedání Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů dne 4. září 2012. ČMKOS předloženou analýzu zásadně odmítá jako celek.

  Stanovisko ČMKOS - zákon o stávce a výluce

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně odmítá přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce s ohledem na skutečnost, že úprava v něm obsažená je v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky, směřuje k oslabení demokratického charakteru fungování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv občanů, a tím ve svém důsledku i k oslabení demokratické správy veřejných záležitostí v České republice. Obsahuje v sobě velká politická rizika, jejichž důsledky mohou být pro celou společnost, zejména v současném krizovém období provázeném radikálními vládními reformami postihujícími široké vrstvy obyvatelstva, nepředvídatelné.

  Vyjádření ČMKOS k ochranným nápojům

   

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS k ochranným nápojům ve vazbě na mikroklimatické podmínky

  Návrh zákona o obecní plicii

   

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  Přípravě předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh zákona“), předcházelo zpracování Analýzy možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie České republiky a místní samosprávy, která mezi svými závěry obsáhla i základní východiska pro zpracování návrhu zákona. Tato Analýza byla zpracována Ministerstvem vnitra, byla projednána v mezirezortním připomínkovém řízení a byla schválena vládou České republiky dne 13. července 2011 jejím usnesením č. 533. V tomto svém usnesení uložila vláda ministru vnitra předložit vládě v návaznosti na schválenou Analýzu do 30. června 2012 návrhy změn zákonů o obecní policii, o přestupcích, o obcích a dalších zákonů souvisejících.

  Návrh vyhlášek týkajících se Celní správy ČR

   

  Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, návrh vyhlášky o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu, a návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

  Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky (dále jen „zákon o Celní správě České republiky“). V této souvislosti se předkládají návrhy prováděcích vyhlášek podle zmocnění v ustanoveních § 6 odst. 6 a v § 9 odst. 4, která byla do textu zákona o Celní správě České republiky doplněna během jeho projednání v Parlamentu České republiky (další dvě prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, v jejichž případě bylo zmocnění do textu návrhu zákona zahrnuto od samého počátku, již prošly meziresortním připomínkovým řízením v průběhu roku 2011).

  Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015

   

  Stanoviska ČMKOS k dokumentu „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015“ přijatý vládou dne 11.4.2012

  Celková bilance reforem koalice ODS – TOP09 – VV

  Poslední „reformní“ dokument MF ČR přímo navazuje na předchozí dokument „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014“ z 10. února 2012. ČMKOS k předchozímu dokumentu MF ČR zpracovala dne 29. února 2012 rozsáhlé stanovisko. Rozbory obsažené v prvých čtyřech kapitolách tohoto dokumentu („Úvodem, Jádro dokumentu, Rizikovost návrhů MF ČR a Co dělat?) jsou platné i přes to, že došlo k některým modifikacím navržených opatření. Dokonce se ukazuje, že se vzrůstajícími odhady schodků v letech 2013-2015 rizikovost návrhů MF ČR vzrůstá. Zvláště ve vztahu ke zpomalení ekonomického růstu, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu životní úrovně obyvatelstva vzrůstá.

  Úsporná opatření vlády 2013-2015

 • Dopady na domácnosti
 • Zaměstnanci
 • Rodiny s dětmi
 • Důchodci
 • Oblast platů a zaměstnanosti
 • Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce

   

  Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  Navrhovaný věcný záměr zákona o stávce a výluce měl podle veřejně proklamovaného záměru vlády upravovat obecně stávky tak, aby byly pokryty zákonem případy stávek mimo kolektivní vyjednávání, tedy stávek, u nichž dosud neexistuje zákonná úprava, a u nichž se proto jejich legalita i bližší podmínky pro jejich konání odvozují z mezinárodních paktů a smluv, českých ústavních předpisů (Ústava, Listina základních práv a svobod) a judikatury Nejvyššího soudu České republiky.

  Zdroj ČMKOS

  ČMKOS k přípravě nového kola asociálních reforem vlády

   

  Stanovisko k materiálu určeného pro poradu ekonomických ministrů konané dne 27.2.2012
  „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014“

  Předložený materiál je bez přehánění zatím nejdůležitějším ekonomickým dokumentem letošního roku. Jeho bezprostředním cílem je úprava státního rozpočtu pro rok 2012. Na základě své nové makroekonomické prognózy z letošního ledna přichází ministerstvo financí se záměrem snížit výdaje státního rozpočtu pro letošní rok v rozsahu 23,6 mld Kč (oproti schválenému rozpočtu).

  Zdroj ČMKOS

  Státní rozpočet 2012 (Materiál určený pro poradu ekonomických ministrů dne 27.2 2012) naleznete ZDE.

  Stanovisko ČMKOS k materiálu určeného pro poradu ekonomických ministrů dne 27.2.2012 naleznete ZDE.

  Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství

   

  Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství

  Věcný záměr zákona o státním zastupitelství je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády, podle něhož „…Vláda se rovněž zaměří na postavení státního zastupitelství, provede změny příslušných předpisů tak, aby posílila jeho nezávislost a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci. Dojde ke změně způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to uzákoněním výkonu funkce na dobu určitou, ke změně způsobu dohledové pravomoci nadřízených, změně způsobu a formy ukládání závazných pokynů a v neposlední řadě rovněž změně způsobu přidělování případů.“

   
   

  Poslední aktualizace: 16. 10. 2019

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG