Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 16

1. Dne 23.9.2003 v rámci jednání RHSD (tripartita) byl vládou předložen k informaci sociálním partnerům návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2004. K předloženému návrhu zákona měli oba sociální partneři některé zásadní výhrady, které následně předložili písemně. Jednou ze zásadních výhrad ČMKOS byl rovněž zásadní nesouhlas s částí platy. Objem mzdových prostředků pro rok 2004 je navýšen pouze o 3,6 mld Kč netto respektive 5 mld. Kč brutto. To znamená,že pro rok 2004 státní rozpočet neobsahuje finanční prostředky nezbytné pro zajištění profinancování dalších platů ve výši 50%. Zástupci OS ROPO ještě jednají s některými poslanci ČSSD a KDU-ČSL. Cílem těchto jednání je upozornit na neudržitelnost návrhu státního rozpočtu v části platy. Zda se těmito jednáními podaří docílit toho, aby se problém otevřel v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu v PSPČR však do uzávěrky NOS však není zřejmé. O projednávání státního rozpočtu na rok 2004 přineseme informace na webové stránce OS a v NOS. Vláda návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004 projednala a přijala dne 24.9.2004 s tím, že bude v nejbližších dnech tj. do 30.9.2004 předložen PSPČR.

2. Jak jsme již informovali dříve vláda postoupila do tisku Nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a novelu nařízení vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady (ve Sbírce zákonů bude novela katalogu prací uveřejněna pod č. 331/2003 Sb.). Ve Sbírce zákonů by obě Nařízení vlády měly vyjít v nejbližších dnech. OS zveřejňuje na jiném místě NOS Nařízení vlády č.330/2003 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně příloh. Nařízení vlády č.331/2003 Sb.,který je novelou nařízení vlády č.469/2002 Sb.,kterou se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zveřejní OS z důvodů technických v NOS č.17-18. Obě Nařízení vlády jsou zveřejněny na webové stránce OS.Vzhledem k tomu, že v Nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy chybí ustanovení o výši dalších platů pro rok 2004 , lze důvodně předpokládat, že o výši dalších platů bude rozhodnuto samostatným Nařízením vlády. Kdy však k tomu dojde není zřejmé. Z dosavadních jednání vyplývá, že Nařízení vlády může být vydáno až v roce 2004 a to před vznikem nároku zaměstnanců na výplatu 13.platu. OS v této souvislosti doporučuje územním samosprávným celkům, aby při přípravě rozpočtu na rok 2004 tuto skutečnost zohlednily.

3. Ve dnech 23.-25.9. 2003 byl PS PČR ve druhém a třetím čtení projednán a přijat soubor zákonů vztahujících se k reformě veřejných financí. Všech deset pozměňovacích návrhů, které uplatňovala ČMKOS bylo v průběhu druhého čtení poslanci předloženo. Z deseti pozměňovacích návrhů byly ve třetím čtení přijaty tři pozměňovací návrhy vztahující se k důchodovému pojištění. Byl přijat pozměňovací návrh, který umožňuje, aby i po roce 2013 do důchodu odcházely ženy diferencovaně podle počtu dětí s tím, že pouze ženy bezdětné budou od roku 2013 odcházet do důchodu při dovršení 63let věku. I nadále se bude započítávat doba středoškolského studia do vzniku nároku na důchod a do výše důchodu.V případě odchodu do předčasného důchodu bylo ČMKOS vyhověno pouze částečně a to pouze v případě osob plně či částečně invalidních, u nichž zůstane zachován stávající režim odchodu do předčasného důchodu. Ostatní pozměňovací návrhy ČMKOS, jak jsme již výše uvedli, přijaty nebyly. Soubor zákonů vztahujících se k reformě veřejných financi, přijatých PSPČR, bude v následujících dnech postoupen k projednání a schválení Senátu PČR. O výsledcích jednání přineseme informaci na webové stránce OS a následně i v NOS.

4. V rámci souboru zákonů vztahujících se k reformě veřejných financí byla vládou předložena a PSPČR schválena také novela zákona o státní službě (služební zákon). O obsahu této novely zákona o státní službě jsme již informovali.OS v této souvislosti předložil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu úpravy § 6 zákona státní službě, který, dle názoru OS, nepřijatelným způsobem omezoval osobní rozsah působnosti zákona.Ve svých důsledcích by tato vládou navržená úprava v praxi znamenala, pokud by byla přijata, že na většinu zaměstnanců územních orgánů státní správy a část zaměstnanců ústředních orgánů státní správy by se působnost zákona nevztahovala a tito zaměstnanci by i nadále zůstali v působnosti zákoníku práce. Pozměňovací návrh uplatněný OS navrhoval zachování stávajícího znění § 6 . Pozměňovací návrh OS byl PS PČR přijat . Novela zákona o státní službě musí být ještě projednána a schválena Senátem PČR.5. Příslušníkům celní správy a Vězeňské služby ČR sdělujeme, že v rámci této schůze PSPČR byl schválen také zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vrácený Senátem. Zákon však byl schválen ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou a nikoliv Senátem. Zákon nabývá účinnosti 1.1.2005.Bližší komentář k tomuto zákonu zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.


V Praze dne 28.9. 2003

Alena Vondrová
předsedkyně OS