Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 22

1. Jak jsme již uvedli, budou pro rok 2010 platit pro zaměstnance veřejných služeb a správy odměňovaných podle zákoníku práce dosavadní stupnice platových tarifů. Pro příslušníky bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2006 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude platit nařízení vlády, které zachová stupnice základních tarifů na úrovni roku 2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán 21.12.2009.

Díky přijetí pozměňovacího návrhu poslance B. Sobotky a následnému schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2010 se podařilo zachovat pro rok 2010 úroveň platů zaměstnanců veřejných služeb a správy na úrovni roku 2009. Tím byl dosažen cíl, který si vytkly odborové svazy zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy. Skutečnost, že se podařilo pro rok 2010 udržet stupnice platových tarifů a stupnice základních tarifů (u příslušníků bezpečnostních sborů) na úrovni platné od 1.6.2009 je nezbytné pokládat za úspěch, na kterém se významně podílely odbory. To by si měli především uvědomit všichni zaměstnanci veřejných služeb a správy. Bez důsledného tlaku odborů v roce 2008 a zejména v roce 2009 by situace v úrovni odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy byla jiná.

Tím, že se v roce 2008 podařilo v rámci projednávání vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2009 navýšit objem prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, s výjimkou učitelů regionálního školství, o 2,7 mld. Kč (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění), mohlo dojít od 1.4.2009 ke zrušení základní stupnice platových tarifů a od 1.6.2009 k navýšení stupnic platových tarifů o 3,5% (v průměru zvýšení měsíčních platů od 1.6.2009 o 400-500 Kč v pololetním vyjádření). Tím, že se v roce 2009 podařilo v rámci projednávaného vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2010 navýšit objem prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu o 6,7 mld. Kč, nedojde k poklesu platů těchto zaměstnanců, ale k jejich zmrazení. V důsledku této změny zůstávají v platnosti i pro rok 2010 stupnice platových tarifů pro zaměstnance odměňované podle zákoníku práce. Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, kteří jsou odměňováni podle zákona č.361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, rovněž zůstanou zachovány v roce 2010 na úrovni roku 2009. Celkem byly pro rok 2009 a 2010 navýšeny objemy prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, o 9,4 mld. Kč proti původním vládním návrhům státních rozpočtů na rok 2009 a 2010. Bez iniciativy, obtížného a komplikovaného jednání i tlaku odborů by nepochybně k tak významným změnám nedošlo. To je potřeba si uvědomit!

V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že se podařilo v rámci dané ekonomické situace přijatelným způsobem vyřešit pouze platy v roce 2010. Za dané situace bylo dosaženo maxima možného. Jak budou vládou řešeny platy zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2011 závisí především na ekonomické situaci země a na způsobu řešení problému především příjmové strany státního rozpočtu. I když vláda předpokládá ve schváleném střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 2011 a 2012 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, může být situace ve skutečnosti jiná. Tomu částečně nasvědčují i poslední vyjádření ministra financí. Z těchto a dalších důvodů nelze proto vyloučit opakování situace z letošního roku i v roce 2010. Tuto eventualitu, přesto, že s ní nesouhlasíme, musíme vzít v úvahu. Zaměstnanci veřejných služeb a správy by proto měli být připraveni podpořit své zástupce kdykoliv to bude potřeba, obdobně jako tomu bylo nyní.

Svoji nezastupitelnou roli zejména při schvalování pozměňovacího návrhu poslance B. Sobotky sehráli také poslanci PČR, kteří návrh podpořili. Vzhledem k velmi složité situaci, která nastala v souvislosti s projednáváním vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2010, sluší se zde uvést přehled hlasování poslanců k tomuto pozměňovacímu návrhu:

Pozměňovací návrh podpořili všichni poslanci ČSSD s výjimkou jednoho omluveného a tří nemocných poslanců (celkem přítomných 67), všichni poslanci KSČM (celkem 26) a tři nezařazení poslanci jmenovitě poslanec E. Snítilý a poslankyně O.Zubová a V. Jakubková. Celkem pro přijetí hlasovalo ze 191 poslanců 96 poslanců a 81 poslanců bylo proti. Přitom pro přijetí pozměňovacího návrhu bylo potřeba hlasů 96 poslanců. Pro úplnost uvádíme, že pozměňovací návrh byl rozdělen do tří částí, z nichž o dvou prvních bylo hlasování společné. Pro obě hlasování platí stejné údaje o hlasování jen s tím rozdílem, že v případě regionálního školství byl poměr 96 pro a 79 proti ze 191 přítomných poslanců. Jak z přehledu vyplývá pozměňovací návrh byl přijat těsnou většinou.

2. Dle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí bude návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací předložen vládě až v následujícím roce. S ohledem na situaci pokládáme rozhodnutí předkladatele za rozumné.

3. Na jiném místě zveřejňujeme Stanovisko OS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony. Ve věci jednala předsedkyně OS s náměstkem ministra financí P. Chrenkem, neboť OS má zájem, aby návrh zákona byl průchodný v Parlamentu ČR. Z rozhovoru mimo jiné vyplynulo, že projekt JIM, s nímž OS nesouhlasí, bude modifikován a bude z něj vyčleněna celní správa, která i nadále zůstane samostatným systémem.

Závěry připomínkového řízení budou zveřejněny na webové stránce OS.
V Praze dne 14.12. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS