Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 19-20

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme metodickou pomůcku - vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků a vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky územních samosprávných celků. Na základě písemného vyžádání zašle OS elektronickou verzi obou vzorových návrhů kolektivních smluv. Písemnou žádost je potřeba zaslat na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz.. Konzultace související s obsahem návrhu kolektivní smlouvy a s jednáním o uzavření kolektivní smlouvy poskytují JUDr.R.Pospíšil, Mgr. A.Odvalil a Ing.M.Fabiánová.

ZO, které působí v organizacích které uzavírají kolektivní smlouvy ve stejném rozsahu jako v privátním sektoru (například organizace na něž se vztahuje zákon o veřejných výzkumných institucích) mohou o vzor návrhu kolektivní smlouvy požádat přímo OS telefonicky nebo prostřednictvím e-mail adresy statorg@cmkos.cz.

2. Všem příslušníkům bezpečnostních sborů! Se souhlasem ministra vnitra níže zveřejňujeme dopis ministra vnitra ze dne 26.10.2007, který byl zveřejněn prostřednictvím intranetu Policie ČR. I když je dopis ministra určen především hasičům a policistům týká se všech příslušníků bezpečnostních sborů, neboť i mezi příslušníky celní správy a vězeňské služby se čas od času šíří nepravdivé informace týkající se výsluhových příspěvků. Pro zpřesnění uvádíme, že žádné změny se nepřipravují ani v souvislosti s integrací celní a daňové správy.Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, (policisté, hasiči)

vím, že se mezi vámi objevily nepodložené informace, nepravdy a fámy, týkající se údajného rušení výsluhových příspěvků, jejich omezování či zdaňování, které jsou podávány jako zaručeně pravdivé.

Chápu, že informace tohoto typu ve vás vyvolávají obavy a proto považuji za důležité tímto dopisem vaše obavy rozptýlit, neboť Ministerstvo vnitra žádné takové kroky nechystá a ani o nich neuvažuje. Ujišťuji vás, že i v případě, že by se takové návrhy objevily jako poslanecká iniciativa (v této chvíli žádné takové návrhy ale nejsou), budu razantně vystupovat proti takovým návrhům a bránit jejich přijetí.

Na základě dohody učiněné při jednání s odborovými organizacemi zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů byla vytvořena expertní pracovní skupina pro novelizaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V této pracovní skupině jsou zastoupeny právě i zástupci odborových organizací, kteří rovněž mohou potvrdit, že informace o tom, že se chystá rušení výsluhových příspěvků či jejich další omezování, nejsou pravdivé.

Výsluhové příspěvky považuji za nedílnou součást odměňování a motivace příslušníků bezpečnostních sborů, za důležitý prvek služby jako celoživotního poslání a motivace odvádět profesionální práci. Z tohoto důvodu návrhy na rušení, omezování či zdanění výsluh nepřipravuji, nepodporuji a připravovat ani podporovat nebudu.


Přeji vám hodně štěstí a úspěchů ve vaší namáhavé a odpovědné práci a nám všem odolnost proti takovým fámám a tlakům, které cíleně směřují k vyvolání nejistoty a destabilizaci v bezpečnostních sborech.S pozdravem

MUDr.Mgr. Ivan Langer,
ministr vnitra ČR
V expertní pracovní skupině pro novelizaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zastupuje OS za celní správu P.Bednář (místopředseda 0S a předseda podnikového výboru) a za vězeňskou službu Mgr. M.Kocanda. NOS Policie ČR zastupuje JUDr. P.Tomek a OS hasičů předseda JUDr.V.Muhlfeit. Pracovní skupina byla svolána na 31.10.2007

31.10.2007 se uskuteční také pravidelné jednání předsedů odborových svazů zastupujících příslušníky bezpečnostních sborů s ministrem vnitra za účasti 1.náměstka ministra vnitra, prezidenta Policie ČR a generálního ředitele HZS. Informace z jednání zveřejníme v příštím čísle NOS.


V Praze dne 29.10. 2007

Alena Vondrová
předsedkyně OS