Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 16

1. Dne 24.9.2006 byl projednán návrh státního rozpočtu na rok 2007 plénem RHSD (tripartita). Návrh státního rozpočtu předpokládá nárůst objemu prostředků na platy u zaměstnanců veřejných služeb a správy odměňovaných počínaje 1.1.2007 podle nového zákoníku práce ve výši 5% a u příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných počínaje 1.1.2007 podle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů o 4,5 % s tím, že ve všeobecné pokladní správě jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mld. Kč na dofinancování odměňování příslušníků bezpečnostních sborů. (Tyto prostředky budou uvolňovány podle skutečné potřeby jednotlivých bezpečnostních sborů). Ve všeobecné pokladní správě je rovněž zabezpečeno finanční krytí dopadů nového zákoníku práce (pracovní pohotovost na pracovišti je považována podle nového zákoníku práce za výkon práce a zvláštní příplatky) u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce a to ve výši 2,1 mld. Kč. I tyto finanční prostředky budou uvolňovány podle skutečné potřeby jednotlivých resortů.

Zástupci odborů opakovaně uplatnili v průběhu projednávání návrhu státního rozpočtu požadavek na zvýšení navrhovaného objemu prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy odměňovaných podle zákoníku práce o 1 mld. Kč s následujícím zdůvodněním, cituji: „Bez tohoto navýšení by došlo k poklesu reálných platů zaměstnanců s krátkodobou praxí, kteří jsou v rámci platových stupnic zařazení do nejnižších platových stupňů. Stabilní růst ekonomiky, který je prognózován i pro příští rok, pro uplatňované navýšení objemu finančních prostředků na platy dává prostor. Průměrný plat zaměstnanců veřejných služeb a správy by při akceptování našeho požadavku lépe korespondoval s předpokládaným růstem průměrné mzdy v podnikatelské sféře a více by odpovídal kvalifikační struktuře zaměstnanců v této sféře“ (Poznámka: Popsaný problém se netýká základní platové stupnice).

Uvedený požadavek projednala v předchozích týdnech předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO s ministrem práce a sociálních věcí a s ministrem financí. Oba ministři, na základě podkladových materiálů, které jim byly předloženy konstatovali, že se jedná o velmi závažný problém. Totéž konstatování přednesli oba ministři i při projednávání návrhu státního rozpočtu s tím, že se požadavkem odborů bude zabývat vláda na svém mimořádném zasedání dne 25.9.2006, kdy bude projednávat návrh státního rozpočtu. Předpokládá se, že vláda po projednání a po případném přijeti změn v předloženém návrhu, návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2007 schválí. Informaci o konečném znění mzdové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 zveřejníme v dalším čísle NOS a na webové stránce OS.

2. Na jiném místě NOS zveřejňujeme přehled o počtu zaměstnanců v jednotlivých sektorech veřejné správy podle věku, vzdělání a trvání pracovního a služebního poměru za rok 2005. Uvedený přehled je velmi stručným výtahem z obsáhlého materiálu, který zpracovalo ministerstvo financí na základě požadavku zástupců OS ROPO v červenci 2006. Zpracovaný materiál byl použit jako jeden z podkladových materiálů pro jednání zástupců OS ROPO o platech pro rok 2007. Přehled byl na jednání pléna tripartity dne 24.9.2006 předán také zástupcům zaměstnavatelských subjektů se žádostí, aby uvedeným informacím věnovali náležitou pozornost. Odbory se tímto snaží zajistit lepší informovanost zástupců zaměstnavatelských subjektů a pokud možno tímto způsobem eliminovat případná nekvalifikovaná vyjádření k počtu zaměstnanců veřejných služeb a správy a zejména k počtu úředníků.

3. Dle sdělení MPSV bude návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o změně katalogu prací předložen, včetně platových stupnic, do vnějšího připomínkového řízení ihned po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007. Okamžitě po obdržení návrhu nařízení vlády k připomínkám OS zveřejní plné znění návrhu nařízení vlády na webové stránce OS.

4. Podle sdělení ředitele legislativního odborů MV ČR připravuje MV ČR návrh nařízení vlády o platových poměrech příslušníků bezpečnostních sborů, kterým se provádí zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Kdy bude návrh nařízení vlády předložen do vnějšího připomínkového řízení není dosud známo.I tento návrh nařízení vlády zveřejní OS, ihned po jeho obdržení, na webové stránce OS.

5. Podle sdělení legislativního odboru MV ČR bude předložen v nejbližších dnech do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o obecní policii. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou novelu zveřejní OS návrh novely zákona o obecní policii na webové stránce OS. Doporučujeme proto odborovým organizacím působícím u městské a obecní policie, aby sledovaly webovou stránku OS.

6. Na jiném místě NOS opakovaně zveřejňujeme reklamní leták vydavatelství SONDY s.r.o. na komentovaný nový zákoník práce, který bude distribuován koncem září a počátkem října. Upozorňujeme, že komentované vydání zákoníku práce bude rovněž obsahovat zákon o kolektivním vyjednávání a zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v úplném znění. OS i z tohoto důvodu doporučuje, aby si odborové organizace působící u obecních, městských a magistrátních úřadů objednaly uvedené vydání.

7. V průběhu srpna obdržel OS k připomínkám návrh nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, které bude od 1. ledna 2007 jedním z důležitých prováděcích právních předpisů k novému zákoníku práce. K předloženému návrhu nařízení vlády neměl OS žádné připomínky, neboť návrh zachovával všech 10 důležitých osobních překáže v práci, za něž náleží zaměstnanci omluvené pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve smyslu platného nařízení vlády č.108/1994 Sb. Jedná se například o úmrtí rodinného příslušníka, vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření, vlastní svatba, svatba dětí a rodičů a další.

Dne 20.9.2006 v rámci vypořádání připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, informovala Mgr. Tomandlová, ředitelka pracovněprávního odboru MPSV, která jednání řídila, o tom, že Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje, aby překážky v práci (jejich druhy a rozsah) nebyly upraveny v navrhované podobě nařízením vlády, ale aby jejich úprava byla sjednávána kolektivními smlouvami, popř. jinými smlouvami či dohodami uzavíranými mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (odborovými organizacemi).

Jako „ústupek“ od tohoto svého zásadního požadavku Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhuje, aby projednávané nařízení vlády obsahovalo navrhovaný výčet důležitých osobních překážek v práci, avšak s tím, že náhrada mzdy by náležela zaměstnanci pouze u překážek v práci uvedených v návrhu pod č. 9 (pohřeb zaměstnance), 10 (přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení) a 11 (vyhledávání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru), tj. je u těch překážek v práci, které podle názoru Svazu průmyslu a dopravy ČR bezprostředně souvisí s výkonem práce).

Zástupci ČMKOS tyto požadavky při jednání odmítli a zdůraznili nezbytnost uvedené návrhy, v případě, že by je MPSV akceptovalo, znovu projednat v připomínkovém řízení. Odobnou pozici zaujali i někteří další účastníci uvedeného jednání. V návaznosti na závěry této porady byla svolána k projednání návrhů Svazu průmyslu a dopravy a k uzavření připomínkového řízení k uvedenému návrhu nařízení vlády porada, která se uskuteční dne 27.9.2006. Z uvedených důvodů byla také svolána mimořádná Rada předsedů ČMKOS dne 25.9.2006. ČMKOS a OS v ní sdružené návrh Svazu průmyslu a dopravy na tomto jednání důrazně odmítly a trvají na zachování stávajícího stavu to znamená na zachování druhů a rozsahu důležitých osobních překážek v práci za něž je zaměstnavatelem zaměstnanci poskytováno omluvené pracovní volno s náhradou mzdy (platu). Odbory nevidí žádný věcný důvod pro změnu stavu. Lze důvodně předpokládat, že jednání budou velmi složitá. O výsledcích jednání přineseme informaci v dalším čísle NOS a na webové stránce OS.

8. V souvislosti s přípravou V. sjezdu OS státních orgánů a organizací, který se uskuteční v březnu roku 2007, předkládá Výbor odborového svazu ( VOS) k připomínkám členské základně OS návrh změn Stanov Odborového svazu státních orgánů a organizací. Připomínky a návrhy změn a doplňků k předloženému návrhu lze zasílat do 9.2.2007 přímo sekretariátu OS, e-mail adresa: statorg@cmkos.cz, fax: 224 142 273 nebo poštou. Upozorňujeme, že předkládaný návrh změn Stanov OS neobsahuje v této verzi návrhy změn některých ustanovení v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákoníku práce. Návrh změn Stanov OS státních orgánů a organizací naleznete na jiném místě NOS.
V Praze dne 25.9. 2006

Alena Vondrová
předsedkyně OS