Ř Zveřejněno dne: 04.10.2010 - Informace předsedkyně OS pro NOS č.16

Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 16

1. Navazujeme na informace o jednání s předsedou vlády dne 6. 9. 2010 zveřejněné v NOS č.15 a přinášíme přehled dalších jednáních vztahujících se k problematice platů a systému odměňování.

Především zveřejňujeme
Náměty k řešení problémů nastolených na jednání představitelů ČMKOS s předsedou vlády dne 6.9.2010 v rámci stávajícího systému odměňování (beze změny zákoníku práce), které byly dne 14. 9. 2010 předány MPSV. Návrh odborů byl předmětem jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy a ministra práce a sociálních věcí dne 22. 9. 2010. Jednání bylo pro omezené časové možnosti ministra velmi krátké. V případě bodu 2 námětů ministr konstatoval, že tento návrh je možný. V zápětí však předložil vlastní návrh, který spočíval v tom, že oprávnění uvedené v § 6 stávajícího nařízení vlády č. 564/2006 Sb. se bude vztahovat na všechny zaměstnance veřejných služeb a správy. Stávající znění § 6 nařízení vlády umožňuje použít tarifní platy s rozpětím v tarifních třídách 1-5 u vyjmenovaných skupin zaměstnanců a ve zdravotnictví, kde použití je podmíněno předchozím souhlasem zřizovatele. Ministr přítomné požádal, aby své stanovisko k jeho návrhu sdělili do 15 hod. téhož dne. Odbory v 15 hodin prostřednictvím předsedy ČMKOS J. Zavadila sdělily ministru práce a sociálních věcí, že vzhledem k závažnosti návrhu žádají, aby návrh byl předmětem jednání zástupců odborů s předsedou vlády. Předchozí informaci jsme 23. 9. 2010 zveřejnili na webové stránce OS proto, že v průběhu 23. 9. 2010 sdělil ministr práce médiím informaci, která neodpovídala obsahu jednání. Předmětem jednání v žádném případě nebylo odložení zavedení nového systému odměňování, s kterým odbory nesouhlasí, o jeden rok.

2. Vláda na svém jednání dne 22. 9. 2010 měla v programu jednání pod bodem 7 zařazen Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle webové stránky vlády ČR bylo výsledkem jednání stažení návrhu s tím, že vláda určila další postup. Přitom usnesení vlády zjevně nebylo přijato. Informace, které byly mediím sdělovány, byly rozporuplné. Dne 30. 9. 2010 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy s předsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. Předmětem jednání bylo vyjasnění si situace, neboť zástupci odborů neměli k dispozici usnesení vlády, pokud bylo vůbec přijato, ani jim nebylo známo, na jakém návrhu se členové vlády dohodli, pokud k dohodě došlo. Předsedou vlády bylo konstatováno, že usnesení vlády bude zástupcům odborů předáno. Předseda vlády byl seznámen s Náměty k řešení problémů nastolených na jednání představitelů ČMKOS s předsedou vlády dne 6. 9. 2010 v rámci stávajícího systému odměňování (beze změny zákoníku práce). K žádné dohodě v rámci jednání nedošlo. Předseda vlády konstatoval, že má zájem na dalším jednání.

3. Dne 1. 10. 2010 uspořádal místopředseda Senátu PČR Milan Štěch konferenci na téma “Tarifní platy-mýty a skutečnost.” Na konferenci, jejímž cílem bylo seznámit přítomné senátory a poslance se stávajícím systémem odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy a se stanoviskem odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy k navrhovaným změnám v zákoníku práce, vystoupil ministr práce a sociálních věcí, I. Břeňková, místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociálních služeb a předsedkyně OS SOO. Při koncipování stanoviska, které zveřejňujeme na jiném místě, vycházely odborové svazy z neoficiálních informací, které se jim podařilo získat neformální cestou. Definitivní znění návrhu změny zákoníku práce obdržely odborové svazy od ministra práce a sociálních věcí až 1. 10. 2010 v pozdních odpoledních hodinách. Návrh na změnu zákoníku práce v části platy zveřejňujeme na jiném místě.

Z dostupných informací vyplývá, že změna zákoníku práce je součástí Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí. Návrh zákona obsahuje změny v právních předpisech upravujících nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, státní sociální podporu, zaměstnanost, sociální služby a v dalších souvisejících zákonech, jejichž cílem je úspora prostředků státního rozpočtu. Vláda navrhuje, aby byl návrh zákona projednán a schválen PS PČR v prvním čtení.

4. Ministr práce a sociálních věcí požádal odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy, aby předložily k návrhu změny zákoníku práce své stanovisko, které bude předloženo předsedovi vlády. Stanovisko, které se nebude obsahově lišit od stanoviska, které zveřejňujeme, bude předáno na dalším jednání na expertní úrovni, které se uskuteční 7. 10. 2010.

Za dané situace, kdy návrh zákona, jehož součástí je i změna zákoníku práce, byl již postoupen do PS PČR, budou zástupci odborových svazů jednat přímo s poslanci PČR.
V Praze dne 4. 10. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS