Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 15

1. Jak jsme již informovali v předešlém čísle NOS, uskuteční se dne 17.9.2009 plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita). K bodu 1. Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR připravili sociální partneři podkladové materiály (vláda, zaměstnavatelé, odbory), které již obdrželi všichni členové RHSD. Na jiném místě zveřejňujeme plné znění materiálu zpracovaném experty ČMKOS Ekonomická krize - pohled odborů III (analýza dosavadního vývoje, prognóza roku 2010, návrhy opatření). Doporučujeme věnovat obsahu materiálu zvýšenou pozornost nejen pro jeho závažnost, ale i proto, že analýzy a prognózy ČMKOS se dlouhodobě ukazují jako správné, byť to někteří politici neradi přiznávají. Výtahy z dalších podkladových materiálů zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.

K bodu 2. uvedeného jednání obdrželi sociální partneři (odbory a zaměstnavatelé) návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012. Návrh zákona o státním rozpočtu byl předmětem jednání vlády dne 9.9.2010. Vláda, dle informací ministerstva financí, návrh zákona o státním rozpočtu s připomínkami schválila. Původně navrhované finanční restrikce byly sníženy v rozpočtové kapitole ministerstva vnitra, spravedlnosti, školství a zemědělství.

Závěry jednání plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) zveřejníme v příštím čísle NOS.

2. Z části 5.3.2. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci návrhu státního rozpočtu na rok 2010 vyplývá:

Rozpočtovaný objem prostředků na platy především ovlivňují: nulový procentní plošný růst platů, snížení počtu zaměstnanců podle usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 715, Snížení počtu zaměstnanců podle usnesení vlády ze dne 25. dubna 2007 č. 436 (fakultativní rozhodnutí některých správců kapitol), dopady schválených rozpočtových opatření s charakterem trvalých vlivů, do rozpočtu jsou mimo podílu ze státního rozpočtu zahrnuty prostředky na odměňování pro projekty a programy včetně technické asistence spolufinancované ze zvýšených příjmů z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů a související počty zaměstnanců.

V důsledku těchto vlivů se celkové výdaje prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v centrálně rozpočtované sféře snižují oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 o 3,1 %. Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2010 se zvyšuje proti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2009 o 1,0 %, z toho ve státní správě (včetně bezpečnostních sborů a obrany) o 0,3 %. Celkový růst platů je ovlivněn platovou preferencí vybraných skupin zaměstnanců vládní sféry. Jedná se zejména o zdravotnické pracovníky a vliv promítnutých prostředků EU a spolufinancování ze SR na operační programy včetně technické asistence.

Průměrný plat v ústředně řízených organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích rozpočtovaný pro rok 2010 činí 24 429 Kč, z toho ve státní správě (včetně bezpečnostních sborů a obrany) 28 524 Kč.

Ve vývoji průměrných platů se kromě nulového plošného nárůstu prostředků na platy zaměstnanců, posílení tarifních složek platu zaměstnanců a příplatků v návaznosti na nařízení vády č. 74, 125, 130,131, 133, 134 a 200 a 201/2009 Sb. včetně vlivu snížení neobsazených funkčních míst i platových prostředků, promítá i vliv změn v kvalifikační struktuře a počtu zaměstnanců zajišťujících agendy spojené s Evropskou unií (+1 756 funkčních míst). Z uvedených vlivů vyplývá, že celkový růst průměrných platů organizačních složek státu a příspěvkových organizací o 1,0 % proti schválenému rozpočtu na rok 2009 neposkytuje reálný obraz vývoje platů v této sféře

Počet funkčních míst v organizačních složkách státu se snižuje o 10 860, u příspěvkových organizací se snižuje o 9 341 a ve státní správě dochází ke snížení o 5 900. Celkové počty zaměstnanců se proti roku 2009 snižují o 20 201. Z tohoto počtu je 13 287 funkčních míst zrušených na základě usnesení vlády ze dne 8.6.2009 č. 715 (z větší části se jedná o neobsazená funkční místa) a 3 701 funkčních míst zrušených na základě usnesení vlády č. 436 ze dne 25.4. 2007.

V době uzávěrky tohoto čísla NOS připravuje odborový svaz své stanovisko k této části návrhu státního rozpočtu a k dopadům výrazného snížení provozních výdajů na rok 2010, které je pro jednotlivé rozpočtové kapitoly diferencované (10%, 15% a 20% proti schválenému rozpočtu na rok 2009). Stanovisko OS bude zveřejněno později.
V Praze dne 12.9. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS