Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 13

1. Jak jsme již informovali v předchozím čísle NOS, a to v bodu 2 Informací předsedkyně OS, na který tímto odkazujeme, předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do časově omezeného vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem návrhu nařízení vlády je, citujeme "přijmout opatření k odstranění právních vad úpravy přijaté nařízením vlády č. 133/2009 Sb., s tím, že navýšení platů zdravotnických zaměstnanců v původně schválené výši bude jinou formou v nové úpravě zachováno". Navrhuje se "zavést s účinností od 1. července 2009 zvýšenou samostatnou stupnici platových tarifů pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči Toto zvýšení by mělo činit 3,5 % oproti stupnici platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zvýšené s účinností od 1. června 2009 nařízením vlády č 130/2009 Sb. Zdravotní péčí se pro tento účel rozumí zdravotní péče definovaná zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se navrhuje uplatnit novou zvýšenou stupnici platových tarifů pro zdravotnické pracovníky univerzálně, a to bez ohledu na typ zaměstnavatele (tedy i v zařízeních sociální péče). Tento postup by měl vyloučit případné (důvodné) pochybnosti o rovném přístupu k odměňování zaměstnanců vykonávajícím shodnou práci a námitky o porušování ústavní zásady "spravedlivé odměny za práci" a principu "rovného odměňování" [čl. 3 odst. 1 a čl. 28. Listiny základních práv a svobod a § 109 odst. 4 zákoníku práce]". Tolik citace z důvodové zprávy k návrhu nařízení vlády.

Odborový svaz zpracoval k návrhu nařízení vlády stanovisko, které zveřejňujeme na jiném místě NOS a na webové stránce OS. Dne 10.6.2009 proběhlo vyrovnání zásadních připomínek. Zásadní připomínky OS nebyly předkladatelem akceptovány a jsou proto uvedeny v rozporovém listu, který bude součástí materiálu předkládaného vládě ČR k projednání. Pro úplnost dodáváme, že OS nebyl jediným připomínkovým místem, které s návrhem nesouhlasilo.

Po celou dobu přípravy návrhu nařízení vlády jednala předsedkyně OS ve věci především s ministrem práce a sociálních věcí. Cílem jednání bylo docílit řešení, které je uvedeno ve Stanovisku OS. Je zjevné, že v přístupu ministra práce a sociálních věcí k řešení daného problému převládl politický a nikoliv věcný aspekt. Totéž lze konstatovat také o výsledku jednání ministra práce a sociálních věcí s předsedy OS ROPO ve stejné věci. Navržené řešení je věcně a politicky chybné. Problémy, které vyvolá budou, vzhledem k ekonomické krizi, v dohledné době neřešitelné. Z těchto důvodů proto předsedkyně OS jednala také s některými členy vlády.

Návrh nařízení vlády bude vládou projednán 22.6.2009. Informace o výsledku jednání vlády budou zveřejněny na webové stránce OS.

2. Upozorňujeme všechny ZO OS, že na jiném místě NOS a na webové stránce OS zveřejňujeme Usnesení Vlády ČR ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 včetně přílohy č.1 Snížení počtu funkčních míst od roku 2010. Výdajové rámce vlády na léta 2010 až 2012 předpokládají pro rok 2010 a 2011 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Předsedkyně OS průběžně jedná s jednotlivými správci kapitol, jejichž zaměstnance OS zastupuje, s cílem pokud možno eliminovat negativní dopady restriktivních opatření na zaměstnance. Jedná se především o udržení úrovně platů v roce 2010 alespoň na úrovni roku 2009. Pro úplnost uvádíme, že návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012 není pro budoucí vládu závazný. Rozhodující však je a bude vývoj ekonomické situace v ČR. Postup OS bude předmětem jednání předsednictva OS dne 25.6.2009. Informace vztahující se k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2010 budou zveřejňovány na webové stránce OS a později také v NOS.

3. Počátkem června předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí sociálním partnerům k projednání na Plenární schůzi RHSD (tripartita) materiál “Možnosti promítnutí nálezu Ústavního soudu ze dne 12. března 2008, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů”. Jednání Plenární schůze RHSD se uskuteční 25.6.2009. Stanovisko ČMKOS k předloženému materiálu se připravuje. Bližší informace zveřejníme po jednání Plenární schůze RHSD na webové stránce OS.

4. Od 7.6.2009 probíhá vyrovnání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Celkem 59 připomínkových míst zaslalo MMR 1469 připomínek, z toho zásadních připomínek bylo 789). Stanovisko OS k návrhu zákona respektive k návrhu nového § 13 a Kvalifikační požadavky na úředníka stavebního úřadu, kde OS zásadně nesouhlasil se zněním odst. 3 a požadoval jeho přepracování bylo předmětem jednání dne 7.6.2009. Jednání však bylo ze strany MMR přerušeno s konstatováním, že všech 13 připomínkových míst, které mají k návrhu zásadní připomínky bude pozváno k samostatnému společnému jednání. Termín jednání nebyl dosud MMR stanoven. O výsledku jednání budeme informovat v některém z dalších čísel NOS.Upozornění: Během měsíce července a srpna budou všechny závažné informace zveřejňovány pouze na webové stránce OS. NOS č.14 vyjde počátkem září.

V Praze dne 21.6. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OSOdborový svaz státních orgánů a organizací přeje všem členům, funkcionářům a ostatním zaměstnancům příjemnou dovolenou.Alena Vondrová
předsedkyně OS