K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 20 kB)
Mladí se aktivizují       V NOSu č. 10/2011 byl publikován článek „Mladí a odbory“. Autor se v něm zamýšlí nad možnými opatřeními, které by měly vést k omlazení odborů a větší mobilizaci členské základny. Bez zastavení úbytku členské základny hrozí marginalizace odborů a s tím ruku v ruce snížení ochrany zaměstnanců. Pod patronátem vedení vzniká v našem odborovém svazu v současné době skupina, která by ráda přešla od slov k činům. Dne 11.10. 2011 se předseda OS Rovenský a místopředseda OS Bednář sešli s několika mladšími odboráři, kteří mají zájem a vůli postupnými kroky přitáhnout pozornost mladých lidí k odborům a zároveň více aktivizovat stávající členy

      V průběhu více jak dvouhodinové konstruktivní diskuze zaznělo několik základních podnětů, které budou postupně rozpracovávány. Je například nutné zaměřit se na moderní způsoby komunikace. V prvé řadě je nutné zmodernizovat web OS tak, aby při první návštěvě zaujal a nabízel přehledné a aktuální informace o podstatě odborového sdružování, legislativní úpravě odborů, cílech a aktivitách OS atd. V NOSu by měli pravidelně publikovat články a komentáře nejen mladí odboráři, ale všichni aktivní členové. Členská základna by prostřednictvím NOSu měla být v pravidelné rubrice seznamována s aktivitami a podněty mladých odborářů. OS by měl využívat ke své propagaci i sociálních sítí, konkrétně padl návrh na založení facebookového profilu OS, který by byl spravován pověřeným členem OS.

       Aktivity skupiny mladých odborářů by měly postupně směřovat k uspořádání seminářů pro členy i nečleny OS, na kterých by vystoupili zajímaví hosté z řad známých odborářů či sympatizantů odborů. Nápadů a oblastí, kterým by měla být věnována pozornost, je daleko více. Hledáme další dobrovolníky a nadšence, kteří jsou ochotni pomoci s dobrou věcí a mají zájem se zapojit do dalších akcí. V případě zájmu o účast na dalším setkání mladých odborářů z našeho OS či s jakýmikoliv zajímavými podněty nás kontaktujte na e-mailu: dfadrny@post.cz, roman.petrenko@seznam.cz.

       Při realizaci jednotlivých kroků musí být pečlivě zohledněna finanční stránka návrhů. Není umění přitáhnout pozornost při dostatku peněz. Je žádoucí hledat levné, ale účinné způsoby propagace a využívat schopností a znalostí z řad členů. Aby mohlo být posílení a omlazení členské základny úspěšné, je nutné zejména na úrovni základních organizací umožnit mladým členům vlastní iniciativu a aktivitu. Stávající členové by se měli zbavit určité rigidity a otevřít se a na svých pracovištích více komunikovat s nečleny odborů. Je nezbytné poskytovat nečlenům maximum informací o odborech a zároveň chtít znát jejich názory. Jen tak se může časem vytvořit cenná vazba postupně vedoucí ke vstupu nových členů.

       Závěrem je nutné ocenit předsedu a místopředsedu OS, za jejich otevřenost a podporu s jakou přistoupili k návrhům a aktivitě několika mladých odborářů. Za to jim patří naše upřímné poděkování. Tento progresivní přístup se, doufejme, rozšíří i dále. Navzdory některým mýtům existují i mezi dnešní mladou generací lidé, kteří vidí naléhavost odborové práce a společného boje za naše zájmy coby zaměstnanců ve veřejném sektoru. Věříme, že se i díky vstřícnému postoji vedení svazu podaří energii mladých a aktivních odborářů usměrnit žádoucím směrem a aktivizace mladých bude ku prospěchu celého našeho svazu.Dalibor Fadrný, Roman Petrenko