Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace OS státních orgánů a organizací pro zaměstnance zařazené v Úřadu práce ČR

Odpovědi na opakující se dotazy k situaci v Úřadu práce ČR a v jeho předchůdcích.

Odborový svaz státních orgánů a organizací důsledně plnil a plní informační povinnost, kterou má stanovenou zákonem vůči zaměstnancům , které zastupuje. Poněvadž se vyskytují dotazy zda, a v jakém rozsahu se odborový svaz ve věci transformace úřadů práce angažuje, zveřejňujeme níže přehled postupu odborového svazu.

V Informacích předsedkyně pro NOS č.17-18 ze dne 16.10.2010 byla zveřejněna následující informace, citujeme:

“OS obdržel prostřednictvím ČMKOS k připomínkám návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ukončení vnějšího připomínkového řízení bylo předkladatelem (MPSV) stanoveno na 26.10.2010. V současné době OS připravuje stanovisko k návrhu zákona. S předloženým návrhem zákona nelze ze zásadních věcných důvodů souhlasit. Stanovisko OS se připravuje.

Současně s probíhajícím vnějším připomínkovým řízením k návrhu zákona byl do návrhu programu 7.schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 26.10.2010, zařazen Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2. Návrh skupiny poslanců je obsahově identický s vládním návrhem, který je předložen do vnějšího připomínkového řízení, které dosud nebylo ukončeno. Poslanecký návrh by měl být projednán a přijat ve zkráceném projednávání tj. v prvém čtení (§ 90 odst. 2). Pokud by se nepodařilo zabránit projednávání poslaneckého návrhu podle § 90 odst.2, znamenalo by to, že další legislativní proces související s projednáváním vládního návrhu bude bezpředmětný. S uvedeným postupem, kdy přednostně předkládá návrh zákona skupina poslanců a později se v řádném legislativním procesu projednává vládní návrh stejného zákona nelze souhlasit. V této věci jedná předsedkyně OS s poslanci PS PČR”.

Dne 1. 11. 2010 bylo vyvěšeno na webu OS Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o Úřadu práce ČR ze dne 26.10.2010. Na tuto skutečnost bylo upozorněno v bodu 3 Informací předsedkyně pro NOS č.19-20 ze dne 1.11.2010. Současně bylo konstatováno, že citujeme:

“Připomínky OS, které byly v naprosté většině převzaty do Stanoviska ČMKOS, jsou zveřejněny na webové stránce OS. Poslanecký návrh zákona o Úřadu práce ČR, který je obsahově shodný s vládním návrhem zákona je zařazen do programu 7. schůze PS PČR, která byla zahájena 26.10.2010. Předsedkyně OS jednala s některými poslanci PS PČR. Snahou OS je, aby nebyl poslanecký návrh projednáván (viz též Stanovisko ČMKOS)”.

Informaci doplňujeme o konstatování, že Stanovisko OS k návrhu zákona o Úřadu práce bylo na webové stránce OS zveřejněno 27.10.2010.

Přesto, že bylo jednáno s některými poslanci PS PČR i představiteli parlamentních politických stran byl poslanecký návrh projednán na 7. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla zahájena 26.10.2010. Dne 5.11.2010 proběhlo první čtení. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dní. Druhé čtení se uskutečnilo na 9.schůzi PS PČR dne 7.12.2010. Výbor pro sociální politiku doporučil přijetí zákona. Zákon byl PS PČR přijat. Senát zákon zamítl. ( OS s řadou senátorů s dostatečným předstihem před projednáváním zákona jednal a dal k dispozici všechny relevantní informace, jimiž disponoval). PS PČR přehlasovala veto Senátu dne 9.2.2010. Dne 15.3.2011 přehlasovala PS PČR veto prezidenta republiky.

OS státních orgánů a organizace se opakovaně neúspěšně snažil, a to minimálně počínaje říjnem 2010, aby MPSV plnilo své povinnosti vyplývající z § 320 zákoníku práce to znamená, aby zástupci zaměstnanců, v tomto případě odborový svaz a jeho sekce úřadů práce, byl průběžně informován o připravovaných organizačních změnách. Poslední písemná žádost o podání informace a jednání byla elektronicky odeslána náměstkovi ministra práce a sociálních věcí Machotkovi dne 28.2.2011. Vzhledem k tomu, že písemná žádost zůstala ze strany MPSV bez odezvy obrátil se odborový svaz dne 23.3.2010 přímo na ministra práce a sociálních věcí se stížností na neplnění povinností vyplývajících z § 320 zákoníku práce. Po této intervenci došlo k jednání předsedy OS J. Rovenského a A.Vondrové s náměstkem ministra práce a sociálních věcí a dalšími zástupci MPSV dne 24.3.2011 viz Zápis z jednání náměstka ministra pro politiku zaměstnanosti a trh práce a předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací konaného 24. 3. 2011.

Dne 31. 3. 2011 proběhlo jednání organizované MPSV viz Zápis z jednání náměstka ministra pro politiku zaměstnanosti a trh práce s předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací a zástupců odborových organizací působících v rámci úřadů práce konaného 31. 3. 2011

Další jednání proběhlo dne 4. 4. 2011 viz Zápis z jednání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a generální ředitelky Úřadu práce České republiky a zástupců Odborového svazu státních orgánů a organizací a zástupců odborových organizací působících v rámci úřadů práce konaného 4. 4. 2011.

Dosud poslední společné jednání se uskutečnilo dne 8. 4. 2011 viz Zápis z jednání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a náměstka generální ředitelky Úřadu práce České republiky a zástupců Odborového svazu státních orgánů a organizací konaného 8. 4. 2011.

V Praze dne 12. 4. 2011

Ing. Jan Rovenský
předseda OS