K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 35 kB)
ÚŘADY PRÁCE – informace o současném průběhu jednání

Od ustavení Podnikového výboru odborových organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací působících při Úřadu práce České republiky (dále jen „Podnikový výbor“) dne 12. dubna 2011 proběhla řada jednání mezi tímto orgánem a GŘ Úřadu práce ČR.

V rámci jednání byla opakovaně projednávána problematika snižování počtu zaměstnanců, výpovědi v rámci vyhlášené organizační změny zaměstnancům, nové pracovní náplně pro zaměstnance a příprava kolektivní smlouvy.

Již 18.5.2011 vyvolal Podnikový výbor jednání s GŘ ÚP ČR, na kterém byla řešena otázka předání výpovědí zaměstnancům v rámci hromadného propouštění (§ 62 odstavec 3 ZP). Cílem jednání bylo přijmout taková opatření, která by vedla k dosažení shody v opatřeních, vedoucích k max. omezení či předejití nepříznivých důsledků pro zaměstnance, kteří by byli nejvíce ohroženi (matky samoživitelky, zaměstnanci před důchodovým věkem apod.).

Bohužel ze strany zaměstnavatele docházelo k dalším průtahům v jednání. Celá situace se vyostřila na jednání dne 12.7.2011, kde byla znovu s časovou prodlevou cca dvou měsíců obdobná problematika jako v květnu 2011. Výsledkem tohoto jednání byl závazek ze strany zaměstnavatele poskytnout obratem podnikovému výboru v písemné podobě mimo jiné následující podklady:

  • návrh platového řádu
  • jmenný seznam propouštěných zaměstnanců pro ZO ÚP Ostrava (největší ZO pro projednání výpovědí nečlenům odborů)
  • projednání kolektivní smlouvy.

Návrh platového řádu byl projednán podnikovým výborem dne 15.7.2011 a následně týž den odeslán GŘ ÚP ČR se dvěmi připomínkami.

GŘ ÚP ČR vydal dne 25.7.2011 „Směrnici generálního ředitele č. 25/2011“ ve které oproti projednanému platovému řádu ze dne 15.7.2011 bylo stanoveno, že s účinností od 1.8.2011 „určuje všem zaměstnancům Úřadu práce ČR platový tarif zvláštním způsobem podle ustanovení § 6 NV, a to tak, že všechny zaměstnance Úřadu práce ČR zařazuji o 2 platové stupně níže oproti jejich zařazení k 31.7.2011. Zároveň pozastavuji do odvolání postupy do vyšších platových stupňů“ konec citace. Tato skutečnost nebyla předmětem návrhu platového řádu, ani nebyla s podnikovým výborem projednána.

Reakcí na toto jednání bylo okamžitě iniciováno jednání Podnikového výboru s generálním ředitelem ÚP ČR a to na den 1.8.2011. Na tomto jednání se GŘ ÚP ČR sice omluvil za toto „nedopatření“, ovšem potvrdil nutnost jeho přijetí s odůvodněním nedostatku finančních prostředků na platy. Na tomto jednání byla předána písemná informace ze strany GŘ ÚP ČR, kde byly sděleny některé informace, s nimiž buď nebyl Podnikový výbor dosud seznámen, nebo byly podány zcela odlišným způsobem. Materiál je přílohou této informace.

Ze strany přítomných členů Podnikového výboru a zástupců Odborového svazu byl s tímto předloženým materiálem a postupem při projednávání platového řádu zásadní nesouhlas a po diskusi bylo dohodnuto následující:

GŘ ÚP ČR písemně vysvětlí následující skutečnosti:
  1. Problematiku neobsazených míst k 1.4.2011, neobsazená místa do konce roku 2011 a vysvětlí s tím spojené finanční prostředky na platy, které byly v rámci rozpočtového opatření MPSV ČR sníženy.
  2. Jak byla rozdělena částka 20 968 000 Kč na jednotlivá krajská ředitelství ÚP ČR, která byla údajně vyplacena zaměstnancům nad rámec rozpočtovaných platů. (Dle sdělení přítomných členů Podnikového výboru řadovým zaměstnancům odměny vyplaceny nebyly.)

Tyto podklady se zavázal generální ředitel ÚP ČR předat v písemné podobě Podnikovému výboru nejpozději do 11.8.2011.

Dne 16.8.2011 bude zasedat Podnikový výbor základních organizací působících při Úřadu práce ČR v Praze za účasti zástupců Odborového svazu, kde předložené materiály projednají, zaujmou k nim stanovisko a projednají na základě dané situace další postup.

Další informace bude poskytnuta po zasedání Podnikového výboru.